Untitled Document

Untitled Document

Untitled Document
โครงการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” ประจำปี พ.ศ. 2558
หัวข้อ “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”

หลักการและเหตุผล
     ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลปัจจุบัน ทรงพระราชทานาม “ สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูและพระราชทานตราพระราชลัญจกรในพระองค์เพื่อเป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบัน ดังนั้นวิทยาลัยครูพิบูลสงครามจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม” และ ในปี พ.ศ. 2538 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เพื่อให้สถาบันมีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการดำเนินงานและเปิดสอนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีได้ จนกระทั่งถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏตามชื่อของสถาบันราชภัฏเดิม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จึงเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
     นอกจากจะมีภารกิจในด้านการจัดการศึกษาแล้ว ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 บัญญัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การ ศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้การบริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และ ในมาตรา 8 ได้กำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย (1) ให้แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ (4) เรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเอประโยชน์ของส่วนรวม (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (7) ศึกษาและแสวงหาแนว ทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และ (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
     นับจากสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามสู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นับเป็นเวลา 2 ทศวรรษ พวกเราชาวพิบูลสงครามตระหนักถึงการเป็นคนของพระราชา และการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงได้จัดสรรงบประมาณจาก แผนงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และแผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการจัดงานโครงการในครั้งนี้

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเครือข่ายที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
     2. เพื่อเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเครือข่ายที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
     3. เพื่อแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมาย
     1. อาจารย์/นักวิจัย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     2. อาจารย์/นักวิจัย นักศึกษา ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย
     3. ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
Untitled Document