Untitled Document

Untitled Document

Untitled Document
ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     งานประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” ประจำปี พ.ศ. 2558
          อาคารศรีพิบูล 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
          หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7000 ต่อ 7230 หมายเลขโทรสาร 0-5526-37038
          website : www.pibul_research58.psru.ac.th
          e-mail : pibul_research58.p@psru.ac.th 
Untitled Document