Untitled Document

Untitled Document

Untitled Document
รูปแบบการนำเสนอผลงาน

     - นำเสนอผลงานแบบบรรยาย (oral presentation)
     - นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (poster presentation) ตามกลุ่มสาขา 11 กลุ่ม ดังนี้
          กลุ่มสาขา 1 การศึกษา
          กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร
          กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
          กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี
          กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์
          กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
          กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
          กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
          กลุ่มสาขา 10 ศิลปกรรมและสิ่งประดิษฐ์
          กลุ่มสาขา 11 วิจัยสถาบัน 
Untitled Document