Untitled Document

   เลือกข้อมูลที่ต้องการ
     ชื่อข้อมูลงานวิจัย

จำนวนงานวิจัยทั้งหมด  553  งานวิจัย
ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน สถานภาพ นำเสนอ กลุ่มสาขา สถานะ
1  ชุดฝึกทักษะการประมาณการขันอัดน็อตและสกรู  นายสุรศักดิ์ ลิ้มวีระประจักษ์  วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
2  การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ เขต 3 จังหวัดชัยภูมิ  นางสาวชนิดา อุดมศิลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
3  การไม่ใช้ความรุนแรงในการเคลื่อนไหวทางการเมือง : กรณีศึกษาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ประเทศไทยและพลังประชาชนปฎิวัติ ประเทศฟิลิปปินส์  ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
4  ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  ณธิดา นุ้ยเย็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
5  ไอดีลปฐมภูมิแบบอ่อนในกึ่งกรุปไตรภาคอันดับ (On Weakly Primary ideals in Ordered Ternary Semigroups)  ไพโรจน์ เยียนระยง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
6  ไอดีลปฐมภูมิแบบอ่อนใน $\Gamma$-กึ่งกรุปอันดับ (On Weakly Primary ideals in Ordered $\Gamma$-Semigroups)  ไพโรจน์ เยียนระยง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
7  ประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม EWMA เมื่อมีการปรับกระบวนการ EAR(1)  นางสาวรัตนาภรณ์ ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
8  วิธีการสอนด้วยหลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  มัลลิกา โฮมพิมพ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
9  ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายสาธารณะป้ายจราจรอัจฉริยะปปฏิบัติในเขตกรุงเทพมหานคร : โดยการใช้ตัวแบบการจัดการ  วีรภัทร์ พันธุ์หาญ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กำลังตรวจสอบ
10  การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อศักยภาพการบริหารพัฒนาชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกให้เป็นเมืองน่าอยู่  นายธวัช อินทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
11  การประยุกต์ใช้ระบบเอบีซี และตัวแบบสำหรับการสั่งซื้อที่ประหยัดใน การบริหารคลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่  นายสุรชัย จิตจง  มหาวิทยาลัยพะเยา  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
12  ผลกระทบของการบริหารสถานศึกษาเอกชนรูปแบบมูลนิธิตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 : กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี  นฤมล ทรัพย์วิระปกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
13  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเชื่อมโยง เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นางสาวยุวนันท์ ไชยมงคล  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
14  พฤติกรรมการดื่มและผลกระทบจากการดื่่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอมปิง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  นายประเสริฐ วงศ์จันทร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  นักศึกษา ปริญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
15  ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่หน่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่  อารีวรรณ กันทะสอน  มหาวิทยาลัยพะเยา  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
16  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  นายวีรพรรณ คุ้มม่วง  มหาวิทยาลัยพะเยา  บุคคลทั่วไป  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
17  การพัฒนาบทเรียนการอ่านภาษาฝรั่งเศสอิงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งประเทศไทยเรื่อง “ประเพณีและวัฒนธรรมไทย”สำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ดร.ปิยจิตร สังข์พานิช  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
18  ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน ในเขตโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่  พิตตินันท์ ทะนันชัย  มหาวิทยาลัยพะเยา  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
19  ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในเขตโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่  peerada Thaikeng  พะเยา  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
20  คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  สายพันธ์ โอมะคุปต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
21  การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกสนสามใบ  ชญาดา กลิ่นจันทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
22  แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
23  แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  นายนิวัฒน์ โพธิ์ชัยโถ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
24  ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเพื่อถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เด่นศักดิ์ หอมหวล  วิทยาลัยชุมชนตาก  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
25  ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว Generative Learning Model เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่องพันธุศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นางสาวกติญา บุญสวน  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
26  การหาความสัมพันธ์ผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมกับผลการเรียนในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ฟัซซี่  พงษ์เทพ รักผกาวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
27  การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงความดันโลหิตสูงในตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  พัชรินทร์ แซ่ย่าง  พะเยา  นักศึกษา ป.โท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
28  การศึกษาอัตราส่วนของสารไทเทเนียมไดออกไซด์ในน้ำยางที่เหมาะสมต่อการยับยั้งเชื้อรา  นงลักษณ์ จันทร์พิชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
29  การพัฒนาระบบประเมินการอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  อรทัย ชัยรัตนศักดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 11 วิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
30  การออกแบบระบบการตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าทางถนน ระหว่างประเทศไทย-เวียดนาม  ธนากร จันทรศรีชา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  นักศึกษา ป.โท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
31  การประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ธนัสถา โรจนตระกูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
32  วงโคจรข้ามกระโดดของอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงเชิงเส้น  นาวี จรูญโชคอนันต์  นเรศวร  นักศึกษา -  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
33  การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต2  นางสาวแคททริยา ใจดี  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
34  การหาปริมาณกรดฟีนอลิกในผลหว้า เบอร์รี่ และพรุน โดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง  นรินทร ทองคำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก  นักศึกษา นักศึกษา ป.ตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
35  การสำรวจและรวบรวมภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นรักใหญ่ ภูมิปัญญาไทยในการใช้ยางรัก : ยางรักในมิติหัตถศิลป์  นายโฆษิต ไชยประสิทธิ์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
36  แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในอำเภอบึงนาราง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  นางณัฐพร อ่องเพ็ง  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
37  แนวทางการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนวิชาลูกเสือสามัญของโรงเรียนในอำเภอบึงนาราง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  นายสำเร็จ โตเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
38  การศึกษากระบวนการทางสังคมที่เกิดการสื่อสารและสถาปนาอัตลักษณ์ผ้าทอของลาวครั่ง ชุมชนสระยายชี ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ยรรยงวรกร ทองแย้ม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
39  การศึกษาและพัฒนาค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา : กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ยรรยงวรกร ทองแย้ม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
40  -  นายพงศา กันทะสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  บุคคลทั่วไป  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   เข้าร่วมงานประชุม
41  การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเถ้าแกลบโดยการกระตุ้นด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์  บุษยา พุกน้อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก  นักศึกษา นักศึกษา ป.ตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
42  การศึกษาความต้องการเรียนภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายในจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน  รัชนีวรรณ มาวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  นักวิจัย  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   เข้าร่วมงานประชุม
43  การหาปริมาณธาตุทองแดง เหล็ก และสังกะสี ในตัวอย่างสารสกัดลูกหว้า สารสกัดลูกพรุนเข้มข้น และสารสกัดเบอร์รี่เข้มข้น โดยใช้เทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี  วรพล หนูบ้านยาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
44  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนการสอน โดยใช้กรณีศึกษาแบบประเมินระหว่างเรียนของนักศึกษารายวิชา วจ.สส.211 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม A Study of Learning Achievement and Attitudes by using Assessments during the Study of COMM115 Laws and Ethics of Mass Communication of The Students in Pibulsongkram Rajabhat University  เอกรงค์ ปั้นพงษ์  มรภ.พิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
45  แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ : Good practices of Quality Assurance in Education for Faculty of Medical Sciences.  ธัญวรัตม์ กระจ่าง  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 11 วิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
46  การพัฒนาการอ่านและสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบโฟนิกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อุมาภรณ์ ยิ้มเยื้อน  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
47  การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิคสแกนนิ่งและสกิมมิ่ง  กัญชลิกา กลวัยกลาง  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
48  การวิเคราะห์ภาษาสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโอบามาโดยการใช้ทฤษฎีแอพเพรเซิล  พรรณวดี อินทุยศ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
49  การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  การิตา ชื่นแฟง  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
50  ''-''  ผศ.นฤมล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   เข้าร่วมงานประชุม
51  การเตรียมถ่านกัมมันต์จากผงถ่านไม้โดยการกระตุ้นทางเคมี  เปรมศักดิ์ โคมคำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
52  ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่องวงจรไฟฟ้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภานุมาศ เสียระหัง  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
53  -  อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์  ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
54  การสำรวจงานวิจัยเกี่ยวกับการลดน้ำหนักของวัยรุ่นในประเทศไทย  แก้วตา พัวพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
55  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงในธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ชาญณรงค์ อินอิว  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.39  บุคคลทั่วไป  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
56  ประสิทธิผลการบริหารจัดการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  วิชิต ไชยชนะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  นักศึกษา ปริญญาเอก (ปริญญารัฐประศาสนศาส  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   กำลังตรวจสอบ
57  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไส้ผลไม้จากสตรอเบอรีโดยการออสโมติกดีไฮเดรชัน  กิตติคุณ ตอพล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นักศึกษา บัณฑิตศึกษา  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
58  การคัดแยกโปรไบโอติกแบคทีเรียจากอาหารหมักเพื่อศึกษาการยับยั้งการเติบโต ของ Staphylococcus aureus สายพันธุ์ที่ต้านทานเมทิซิลิน และสายพันธุ์อื่นๆ  รศ.ดร.อุไรวรรณ วิจารณกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
59  การศึกษาความฉลาดทางสุขภาวะของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ไพลิน เขียวอินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
60  (ซ้ำ) แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
61  แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร  พัทธนันท์ ด่อนดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
62  -  พินทุ์สุดา ปานใจ  วิทยาลัยทองสุข  บุคคลทั่วไป  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   เข้าร่วมงานประชุม
63  Optimization of key factors affecting hydrogen production from sweet orange waste by anaerobic mixed cultures: Statistical key factors optimization.  จักรกฤช ศรีละออ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
64  -  ธันวรัตม์ ใจบาน  วิทยาลัยทองสุข  บุคคลทั่วไป  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
65  การทดแทนเนื้อปลานิลจากแมงสะดิ้งในการทำน้ำพริกนรก (Replacement of meat mango fish by ground cricket in spicy chili dips (Nam Phrik Narak))  อรนุช สีหามาลา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
66  -  รัชตะ เพชรบังเกิด  วิทยาลัยทองสุข  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
67  -  กัลยา บรบุตร  วิทยาลัยทองสุข  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   เข้าร่วมงานประชุม
68  (ซ้ำ) แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต3  นายนิวัฒน์ โพธิ์ชัยโถ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
69  Study on the initial conditions for the production of methane gas from co-substrate between goat manure and water hyacinth by anaerobic microorganisms under batch fermentation with Response Surface Method.  จักรกฤช ศรีละออ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
70  แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านทอผ้าลาวครั่ง หมู่บ้านสระยายชี ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  พิชญาพร ประครองใจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
71  การสร้างชุดกิจกรรม เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จันทนา แก้วเปี้ย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
72  การศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนทิ้งท่อไอเสียโดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริคชนิดทำความเย็น  เอกภูมิ บุญธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
73  การพัฒนารถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  เอกภูมิ บุญธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
74  การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องตะบันน้ำชนิดประหยัด  เอกภูมิ บุญธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
75  การพัฒนาเครื่องอบแห้งกล้วยแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์  เอกภูมิ บุญธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
76  การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในกลุ่มตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  มนัสชนก มณีจำนงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
77  ประสิทธิภาพการย่อยแป้งของราและยีสต์ที่คัดแยกจากลูกแป้งข้าวหมากพื้นบ้าน  นางสาวภัณฑิรา ศรีดำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
78  สารประกอบฟีนอล แอนโทไซยานิน และการต้านอนุมูลอิสระของข้าวหมาก  ศิริพร คำชุ่ม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
79  Effects of Sugar Types on Physicochemical Properties and Starch Digestibility of Wheat Flour and Sugar Mixtures  นาสาวรำไพ ทองแท้  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
80  ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  วราภรณ์ ไชยโคตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
81  ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่านิยมการใช้ชีวิตคู่ของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  กัญญารัตน์ เชียงแขก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
82  รูปแบบมาตรฐานการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
83  คุณลักษณะของหัวหน้างานและทัศนคติในการทำงานของพนักงานที่พยากรณ์แรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน  นพัชนันต์ นวกิจรังสรรค์  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
84  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อภิรักษ์ แสนใจ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
85  (ซ้ำ) แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
86  -  นายนิวัฒน์ โพธิ์ชัยโถ  -  นักศึกษา -  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
87  ความรู้ ความเชื่อ พฤติกรรมการปฏิบัติตนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  สกุลรัตน์ แสงทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
88  การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  พรทิพย์ พินิจดี  รารภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
89  ความร่วมมือของผู้สอนกับผู้บริหารสถานศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยทองสุข  ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธำรง  บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยทองสุข  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
90  หลักทิศ ๖ ในวรรณกรรมเรื่อง “สี่แผ่นดิน”  อนิวัฒน์ ภักไทย,จิรฆเมธ ยิ้มเเย้ม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
91  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  สุลิตา ดีไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
92  ผลสัมฤทธิ์ของการใช้แบบวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงแบบรูบริค ในวิชาทักษะเครื่องลิ่มนิ้วกด 2 ของนักศึกษาสาขาศิลปกรรมศาสตร์ เอกดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จุฑารัตน์ มณีวัลย์  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
93  ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  วรรณสิกา ใจบุญเจริญพร  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
94  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มสุราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ราตรี ปานนิล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
95  ต้นแบบเครื่องปิดผนึกสุญญากาศถุงข้าวสารอัตโนมัติ  บุญญฤทธิ์ วังงอน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
96  วิเคราะห์ความเสียหายของมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีสัญญาณกระแสสเตเตอร์และตรวจวัดอุณหภูมิ  บุญญฤทธิ์ วังงอน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
97  แนวทางการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  นันทพันธ์ คดคง  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
98  การศึกษาความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัฑยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการละคร  ปริศนา เอี่ยมสะอาด  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
99  การใช้ใบมะรุมแห้งป่นในอาหารไไก่กระทง  สุภาวดี แหยมคง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
100  ปัจจัยทีมีผลต่อความต้องการในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน  นายเฉลิมศักดิ์ รักษา  มหาวิทยาลัยพะเยา  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
101  การประยุกต์แนวคิดลีนเพื่อปรับปรุงผลิตภาพโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  พัชราภรณ์ เกิดแสง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  นักศึกษา ป.โท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
102  การปรับปรุงระบบการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าของโรงงานผลิตตู้สวิทช์บอร์ด (An Inventory and Warehouse Management Improvement of for Switch Board Plant)  ณัฐพร ตั้งเจริญชัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  นักศึกษา ป.โท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
103  พฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรชาวนา ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จั้งหวัดพิษณุโลก  ประพันธ์ บัวแย้ม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
104  แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ในเขตอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  นางกษมา เมฆอินทร์  มหาวิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา มหาบัณฑิต  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
105  การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อหาแนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาผ้าทอลาวครั่ง  บุษบา หินเธาว์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
106  การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง โมล ด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จันจิรา จุลรังสี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
107  การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตข้อต่อเหล็กหล่อ  ภิญญดา เรืองแรงสกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  นักศึกษา ป.โท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
108  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  สมฤทัย กันหาเขียว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
109  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  สิริเนตร สิงห์ทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
110  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PAIWAT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  นางสาวอมรัชญา ชินศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  นักศึกษา ปริญญาเอก  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
111  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  นางสุนีรัตน์ อุปพรรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
112  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมกลุ่มสมรรถนะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ณัฐธิดา อุทกัง  นเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
113  การพัฒนาวิธีการสอนทางคณิตศาสตร์ ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนเชิงซ้อน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  นางสาวคุณัญญา วินาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
114  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของกลุ่มเสี่ยง ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  อัมพิกา นามวงค์  มหาวิยาลัยพะเยา  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
115  การศึกษาการแปลคำลงท้ายในภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยของนักแปลการ์ตูนมืออาชีพ  สุรีลักษ์ เนียมธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
116  การสำรวจการใช้คำทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในบริษัท  รัตนา ก้อนเกตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
117  การพัฒนาความสามารถในการใช้ไวยากรณ์ที่มีความหมายคล้ายกันในภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยการสอนสาธิตเปรียบเทียบคู่ไวยากรณ์  ศิริพร พลสอนดา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
118  (ซ้ำ) แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร  พัทธนันท์ ด่อนดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
119  การปรับตัวของแรงงานหญิงข้ามชาติภายใต้นโยบายความมั่นคงของชาติ: กรณีศึกษาแรงงานหญิงข้ามชาติสัญชาติพม่าในเมืองเชียงใหม่  เปรมวดี กิรวาที  ราชภัฏเชียงใหม่  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
120  ชุมชนกับการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว: กรณีศึกษาบ้านต้นโชค ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  นายกิตติชัย ปัญญาวัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
121  ประสิทธิผลของโปรแกรมการลดอาการชาเท้าของผู้ป่วยเบาหวานในอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  กันตา สังข์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปี 4  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
122  การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารประกอบจากต้นสังหยูใบเล็ก  มยุรี ศรีนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นักศึกษา ป.โท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
123  ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนใน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  สุภาพร พาหา  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
124  -  พิจิตรา ชุมภู่  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
125  -  ณัติตยา ใจวงษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
126  -  ณัฐิยาภรณ์ อารามพงษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
127  -  อัจฉราพรรณ คำองค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
128  -  พรพรม เพี้ยมูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
129  -  ยุวดี อยู่ป้อม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
130  -  ภัทราภรณ์ พุ่มเป็ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
131  -  ลัดดาวัลย์ ประจงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
132  -  ยุทธชัย สุขเมือง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
133  -  ณัฐชา สวัสดิโชค  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
134  -  ธีรศักดิ์ ศรีทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
135  -  ชฎาพรรณ คลองวงษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
136  -  เอกภพ ราชพรหมมา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
137  -  เพ็ญพร คุ้มอิ่ม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
138  การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556  นันท์นภัส สุ่มยง  กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  บุคคลทั่วไป  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 11 วิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
139  -  สมฤทัย สอนศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
140  -  สุณีย์ พิกุลชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
141  -  วาสนา รักษาชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
142  การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้  ณิรดา เวชญาลักษณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
143  -  นัฐยา ปั่นเมืองปัก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
144  -  กาญจนา ใจหล้า  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
145  -  ชลาลัย ประดิษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
146  -  อลินตา ดีอินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
147  การศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  สุพัตรา ประมาณเมือง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
148  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  นางสาวดวงกมล ข้อล่ำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
149  การศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  กานต์สินี ตาแจ้ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
150  การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหามโนทัศน์ที่ คลาดเคลื่อน เรื่อง ไฟฟ้าเคมี  วันเพ็ญ ชูยิ้ม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา มหาบัณฑิต  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
151  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโปรแกรม SPSS และโปรแกรม R สำหรับการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์คำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
152  การพยากรณ์ความต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน กรณีศึกษา คลังพัสดุทางการแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก  นายอลงกรณ์ เมืองไหว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
153  การคัดแยกและศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของโปรไบโอติกแบคทีเรียจากผักเสี้ยนดองและผักกาดดองเพื่อการระบุชนิด  อุไรรัตน์ วงค์ศรีชู  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
154  รูปแบบการเรียนที่เหมะสมสำหรับรายวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในงานอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  นายอลงกรณ์ เมืองไหว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
155  ปัญหา และแนวทางการจัดการปัญหาในการอาศัยอยู่หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ศิริรัตน์ ดะรีพัตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
156  การศึกษาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานมันสำปะหลังในจังหวัดพิษณุโลก  นางสาวธณิดา โขนงนุช  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
157  การศึกษาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานยางพาราในจังหวัดพิษณุโลก  นางสาวธณิดา โขนงนุช  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
158  การพัฒนาทักษะนักศึกษารายวิชาระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  นางสาวธณิดา โขนงนุช  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
159  การประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจร้านอาหารขนาดกลาง  ยอดเพชร ทองขาว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
160  การจัดการโซ่อุปทานผักอินทรีย์ กรณีศึกษาโครงการอาหารปลอดภัย  สุรยุทธ ทองคำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
161  อิทธิพลของปริมาณเกลือและโคจิต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำปลาจากโครงปลานิล  นางสาวบุศรินทร์ อัฐนาค  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
162  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ภรณ์ทิพย์ ศิริพันธุ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
163  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคน้ำอัดลมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  นางสาวตรีมาศ ขีดขั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
164  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในตำบลที่มีการระบาดกับตำบลที่ไม่มีการระบาด ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ธิดารัตน์ หนูเทศ  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
165  การสำรวจระดับความเข้มของแสงสว่างภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ศศิวิมล เพ็ชรเสือ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
166  การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นางทัศนีย์ พุทธวงษ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
167  การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นางทัศนีย์ พุทธวงษ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
168  การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นางทัศนีย์ พุทธวงษ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
169  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  อรพรรณ ชูแสงจันทร์  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
170  แบบจำลองเชิงสาเหตุของความพึงพอใจในงานต่อความต้องการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ The Causal model of job satisfaction to intention to quit of university employee of Rajabhat university  ฉันธะ จันทะเสนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  บุคคลทั่วไป  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
171  ชุดการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว เรื่อง ตำรับขนมหวานไทย กรุงรัตนโกสินทร์ สำหรับบุคลากรในธุรกิจบริการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรัตน์พร บัณฑิตย์ นาคสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
172  การพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาการออกแบบระบบขนส่งสำหรับโลจิสติกส์  ศุจินธร ทรงสิทธิเดช  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
173  การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา วัดในเขตอำเภอเมือง พิษณุโลก  ศุจินธร ทรงสิทธิเดช  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
174  ศาลรัฐธรรมนูญกับบทบาทหน้าที่ในการรักษาไว้ซึ่งความเป็นกฏหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  นายธุวพล ทองอินทราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
175  บทบาทของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยในตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  ศศิธร ทัดแก้ว  มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
176  การประเมินผลโครงการชมรมผู้สูงอายุและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหัวหิน  สุดารัตน์ ไทยเลี้ยง  มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
177  ชนิดและปริมาณของสมุนไพรต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่  น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
178  ผลของพันธุ์ข้าวต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ข้าวอบกรอบ  น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
179  ผลการศึกษารูปแบบการส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  นักศึกษา ปริญญาเอก  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
180  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  นายปฏิยุทธ ดุกสุขแก้ว  มหาวิทยาลัยพะเยา  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
181  ความพอเพียงของน้ำมันเหลือใช้เพื่อผลิตไบโอดีเซล จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์  เกียรติชัย บรรลุผลสกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
182  การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเชิงการค้าในตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  พรสุดา มูลกาศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นักศึกษา ปริญญาโท    กลุ่มสาขา 1 การศึกษา  
183  การดำเนินงานทอผ้าของกลุ่มแม่บ้านอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก Operation textile of housewife’s group, Wang thong District, Phitsanulok Province  นายอภิชาติ พลบัวไข  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
184  Phytochemical investigation and anticancer activity of the twigs of mallotus thorelii Gagnep  วรัญญา เผือกฟัก  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
185  -  ผศ.ชลกร อาสะนนท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล  นักวิจัย  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   เข้าร่วมงานประชุม
186  -  เอกชัย รุ่งไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
187  การเปรียบเทียบการหาปริมาณคลอไรด์ด้วยเทคนิคไมโครสเกลไทเทรชันและเครื่องออโตโพเทนชิโอเมทริกไทเทรชัน  เลิศสุวรรณไพศาล  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาเอก    กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี  
188  การเปรียบเทียบการหาปริมาณคลอไรด์ด้วยเทคนิคไมโครสเกลไทเทรชันและเครื่องออโตโพเทนชิโอเมทริกไทเทรชัน  เลิศสุวรรณไพศาล  พิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาเอก  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
189  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดรยางค์ส่วนบนของบุคลากร ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  นุชจรินทร์ สิงห์ไชย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
190  -  จุฑามาศ วันดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
191  ประสิทธิภาพปูนแดงผสมขมิ้นชันในการกำจัดลูกน้ำยุงลายในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม  มงคล กันทะตุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
192  ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งและองค์ประกอบทางเคมีจากก้านของต้นศรียะลา (Anticancer activity and chemical constituents of the branches of Saraca thaipingensis Cantley ex Prain)  นายชิษณุพงศ์ บรรจง  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
193  สภาวะที่เหมาะสมในการย่อยเครื่องในปลาทับทิมเพื่อผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซท  อรวรรณ อรุณราช  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
194  ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสร (Hymenoptera: Apoidea) ในพื้นที่ป่าดิบเขาเขตอุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก  อิงดาว สีบุ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
195  การลดความสูญเสียในการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง กรณีศึกษา กระบวนการรับและการจ่ายน้ำมันของคลังน้ำมัน  ขจรพงศ์ จีนขจร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  นักศึกษา ป.โท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
196  แนวทางการพัฒนาการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุ ในภาคเหนือตอนล่าง  อาจารย์สุพจน์ อินหว่าง  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  บุคคลทั่วไป  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
197  แนวทางการพัฒนานวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดพิษณุโลก  Assoc.Prof.Dr.Kanyamon Inwang  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  บุคคลทั่วไป  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
198  คณิตศาสตร์กับการวางแผนทางการเงิน (Mathematics and Financial Planing)  นันทิดา ศรีสมัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
199  การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร  นางสาวนรินทิพย์ นิ่มอิ่ม  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา บัณฑิตศึกษา  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
200  ผลเฉลยที่เป็นคาบของระบบสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วง  นางสาวจีดารัตน์ ยอดเกตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
201  โลหะหนักในฝุ่นจากบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณโรงสีข้าว  จุฑามาศ มารอด  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
202  การตรวจวัดระดับเสียงความเข้มเสียงในสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก  ฤดี ศรีเกิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
203  ระดับเสียงในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงสีข้าว  นางสาว ภาณุมาศ มีบึงพร้าว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
204  การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “มหัศจรรย์ยางพารา” โดยใช้แนวการสอน STEM กับการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  นางเกศินี ทองอ่ำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
205  การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาและคุณค่าที่ปรากฏในเพลงกล่อมเด็กญี่ปุ่นกับเพลงกล่อมเด็กไทย  เสาวภาคย์ สุทธิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
206  -  ปิยวรรณ แผลงศร  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
207  การศึกษาเปรียบเทียบอนุภาคในนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่นและนิทานพื้นบ้านไทยเรื่องสัตว์  นุจรีย์ กลิ่นจันทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
208  การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้รูปประโยคเงื่อนไขในภาษาญี่ปุ่น ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ณิชกานต์ มั่นชาวนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
209  -  ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
210  การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4MAT และแบบ PBL ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  นายภาณุพัฒน์ ชัยวร  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
211  คาบ 5 ของผลเฉลยของบางสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วง  นางสาววรรณวิภา ใจรักษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
212  ฝุ่นละอองในบรรยากาศในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  มัณทนา เป็งยาวงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
213  ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเรื่่องมหาพรหมเทพราชทอดเลขกับตำนานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ภัครพล แสงเงิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
214  การศึกษาสภาพการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1  ณัฐชฎา แสงจินดา  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา บัณฑิตศึกษา  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
215  แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2  ศันษณี เกียรติสุดาเกื้อกูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
216  แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  นางสาวณาตยา ภู่นาค  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
217  การทำให้บริสุทธิ์ของสารกลุ่ม Thiophene จากรากดาวเรืองและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  ปิยนุช เจริญผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.โท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
218  ผลเฉลยที่เป็นพรามพีเรียด 4 ของบางระบบสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วง  นางสาว สุวิมล กลิ่นเกตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
219  -  น้ำผึ้ง ขุนโต  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรีชั้นปีที่4  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
220  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับบริการแพทย์แผนไทยของชนเผ่าม้งในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถ้ำเวียงแก ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน  ทำนอง ชาวเวียง  มหาวิทยาลัยพะเยา  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
221  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  ขวัญชนก ตุ่นแก้ว  มหาวิทยาลัยพะเยา  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
222  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2  นายวัฒนา โยธา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
223  การสร้างชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) เรื่องทรัพยากรน้ำ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  นางสาววีรวรรณ เวนวล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  นักศึกษา โท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
224  การคัดแยกเชื้อราเอนโดไฟต์จากต้นเปล้าตองแตกโดยใช้อาหาร Rose Bengal Agar  รัชนีกร น้อยเดช  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
225  สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนวิชา สุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  สาวิตรี ทองบุญรอด  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
226  การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนประเภทภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติ เรื่อง รดน้ำแบบฝนหลวง  ชรัญดา ช่วยทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปรีญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
227  การออกแบบสื่อประสมเพื่อการเรียนรู้โรคเบาหวาน สำหรับเด็กและเยาวชน  นางสาวพรรณชนก ตุงคะศิริ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ไม่แนบไฟล์บทคัดย่อ
228  การวิเคราะห์การเขียนเรียงความเชิงโต้แย้งของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้กรอบการวิเคราะห์องค์ประกอบการเขียนเรียงความของแมคเคน (1989)  กมลฉัตร ทานะมัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
229  การสร้างชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ ในการศึกษาศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  นางสาวอัจฉรา ใจนันตา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
230  รูปแบบการพัฒนาบทบาทสตรีคริสเตียนในการพัฒนาท้องถิ่น (The Role’s Model Development of Christan Woman in Local Development)  สมชาย ณ นคร  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  บุคคลทั่วไป  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
231  แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  นางพรปวีณ์ เดชจุ้ย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนคสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
232  พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  กชกร เตชะสิทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
233  ผลเฉลยที่เป็นคาบของระบบสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วง  นางสาวจีดารัตน์ ยอดเกตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
234  การสืบทอดและสร้างสรรค์บทพรรณนาในลิลิตพงศาวดารเหนือ  ธีรพัฒน์ พูลทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
235  เรือนการเกษตรสำเร็จรูป ประยุกต์จากยุ้งข้าวภูมิปัญญาชาวบ้าน  ชาติชาย จันทร์ประทีป  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
236  การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบ 3 มิติ ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นสูง  ชาติชาย จันทร์ประทีป  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
237  แนวทางการพัฒนาวิชาการของครูในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  เบ็ญจมินทร์ ถาวรชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
238  ผลของกระบวนการสกัดต่อคุณสมบัติสารต้านอนุมูลอิสระของใบเตยหอมและดอกคำฝอย Impact of the extraction procedure on the antioxidant properties of pandan leaves and safflower  กนกพร นัยทน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปี 4  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
239  การใช้สารทดแทนความหวานจากใบหญ้าหวานในผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้  จารุวรรณ อุปการะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
240  การออกแบบชุดโต๊ะอาหาร โดยใช้รูปแบบลายขัดของงานหัตถกรรมไม้ไผ่  ปรารถนา ศิริสานต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 10 ศิลปกรรมและสิ่งประดิษฐ์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
241  การออกแบบตู้รับส่งผลงานนักศึกษา สำหรับอาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ปรารถนา ศิริสานต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 10 ศิลปกรรมและสิ่งประดิษฐ์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
242  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  นายสมศักดิ์ วันโย  ราชภัฏมหาสารคาม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
243  ลักษณะการเป็นจุดสมดุลของผลเฉลยของบางระบบสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วง Equilibrium character of solutions to a piecewise linear system of difference equations  อารีย์ สุทธิวิลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
244  ผลของการใช้ผักตบชวาทดแทนแหล่งอาหารหยาบต่ออัตราการย่อยได้ในลูกโคนมเพศผู้  ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
245  คุณภาพของข้าวพื้นเมือง: กรณีศึกษาตำบลเนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  ชุติมา เลิศลักษมี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
246  สมบัติทางกายภาพและคุณภาพการหุงต้มข้าวหอมท้องถิ่นบ้านผารังหมี จ.พิษณุโลก  ชุติมา เลิศลักษมี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
247  การปลดปล่อยแบบอินวิโทรของเม็ดบีดแกมมาโอไรซานอล In vitro release of gamma oryzanol beads  ศุภกาญจน์ ถนอมศักดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
248  ผลการศึกษาการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นัฐวุฒิ พลธีระ  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
249  ภาวะความสุขในการทำงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตามแนวคิดการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ  จิตศิริน ลายลักษณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
250  ความต้องการกำลังคนพยาบาลในกรณีโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย  ปารวี อัมรักษ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
251  ปัจจัย ด้านการทำงานเป็นทีมที่มีความสัมพันธ์กับแนวคิดการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) กรณีศึกษา: ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก  กิ่งแก้ว สำรวยรื่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
252  การวิเคราะห์คลอแรมเฟนิคอลในตัวอย่างนมและน้ำผึ้งด้วยคอลัมน์พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล  ฐานิดา คำจัสตุรัส   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
253  การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ปิยะมาศ เจริญชัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ระดับปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
254  การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากกระเจี๊ยบแดงและดอกอัญชัน  กิตปภัส แก้วป้องปก  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
255  การศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุ ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  พรสวรรค์ ไฉไลพานิช  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
256  วิเคราะห์นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การภาครัฐในปัจจุบัน : กรณีศึกษาธนาคารออมสิน  วรรณศรี เถื่อนรอด  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
257  วิเคราะห์นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การภาครัฐในปัจจุบัน : กรณีศึกษาธนาคารออมสิน  ศรัณย์ ศรีวรรณา  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   เข้าร่วมงานประชุม
258  ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปันปั่นของเทศบาลนครพิษณุโลก  ปฎิภาณ ทองแดง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
259  ศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ทางหลวงหมายเลข 12 ในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  นางสาวปัทมา จันสด  วิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
260  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชน บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ปิติพร ทองจำรูญ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
261  แนวทางพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  นางสาวอุไรรัตน์ พลขันธ์  มหาวิทยาลัยพิษณูโลก  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ไม่ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
262  (ซ้ำ) แนวทางพัฒนาการดำเนินงานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  นางสาวนาฏอนงค์ พลขันธ์  มหาวิทยาลัยพิษณูโลก  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ไม่ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
263  การศึกษาระดับสุนทรียภาพด้านวัฒนธรรมของนักศึกษา โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ  นายปราโมทย์ สิทธิจักร  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
264  ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามต่อการเดินทางด้วยจักรยาน  นางสาว พรทิพย์ เขียวทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
265  การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยใช้หลักการ Responsive Web  วิไรวรรณ แสนชะนะ  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 11 วิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
266  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  สุรชัย เกตุนิล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/กองนโยบายและแผน  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 11 วิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
267  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ภาพวิดีโอ  วงกต จุลรังสี  ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
268  การเตรียมแป้งกลอยเพื่อการผลิตขนมขบเคี้ยว (Preparation Wild Yam (Dioscorea hispida) Powder for Snack Food Product)  ปาริชาต เขียวพุต  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
269  (ซ้ำ) แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 (แก้ไข)  นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
270  การเปรียบเทียบวิธีการจัดกลุ่มกรณีข้อมูลมีการแจกแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนา  สุรสักดิ์ พรรณรักษา  มหาวิทยาลัยราชภักพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
271  การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปที่เปลี่ยนแปลงไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภายหลังจากมีร้านสะดวกซื้อภายในวิทยาเขต  เสาวลักษณ์ แก้วยอด  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   เข้าร่วมงานประชุม
272  การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของโปรไบโอติกแบคทีเรียที่คัดแยกจากแหนมเพื่อการระบุชนิด  นางสาวมัทนา กาสีทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
273  การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของโปรไบโอติกแบคทีเรีย ที่คัดแยกจากปลาส้มเพื่อการระบุสกุล  นางสาวนิลาวัลย์ พิมพ์ดี  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
274  การเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปสู่ทางรอด AEC  จารุโลจน์ ทิฆัมพรไพโรจน์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   เข้าร่วมงานประชุม
275  การเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปสู่ทางรอด AEC  นวพรรษ ภาษีสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
276  วิเคราะห์นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การภาคเอกชนในปัจจุบัน : กรณีศึกษา บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  กิตติทัต ถิระโชติกุล  มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
277   วิเคราะห์นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การภาคเอกชนในปัจจุบัน : กรณีศึกษา บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  วงศกร ภูริสัตย์  มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   เข้าร่วมงานประชุม
278  การพัฒนาไส้กรองน้ำเซรามิกจากเถ้าแกลบสำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน  Mr Sanit Phinsakul  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
279  ความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในภูมิภาค ด้วยการนำนวัตกรรมทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจเครื่องเบญจรงค์ ในเขต จ. สมุทรสาคร  ผกามาศ คนซื่อ  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
280   การอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิชาภาษาอังกฤษ โดยการใช้คำถามตามแนวคิดของบลูม (Bloom’s taxonomy) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  นางสาวสาลินี อ่อนมี  ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
281  การเปลี่ยนแปลงวงชีวิตของแมลงหวี่  ภัทราพร ผูกคล้าย  แม่โจ้  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
282  ความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในภูมิภาค ด้วยการนำนวัตกรรมทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจเครื่องเบญจรงค์ ในเขต จ. สมุทรสาคร  ณัฐฐา อยู่สำราญ  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
283  -  นายรัฐพล เซมา  -  บุคคลทั่วไป  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
284  ไอศกรีมใบบัวบก  นางสาวชลธิชา พวงศิลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
285  การศึกษาแนวทางการธำรงรักษาบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสุกใส  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
286  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ โรงพยาบาลสอง  วงศกร ราชปันติ๊บ  มหาวิทยาลัยพะเยา  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
287  ผลของวัสดุเคลือบต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของใบเตยผงที่ผ่านการทำแห้ง โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง  นางสาวสุพัตรา ภูอาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
288  การย้อมสีด้ายฝ้ายโดยใช้น้ำย้อมธรรมชาติจากเปลือกต้นกระท้อน  เฉลิมพร ทองพูน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
289  ผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาAchievement and learning retention of science for Mattayom Suksa three students by using jigsaw II and conventional method  พรทิพย์ จำลองเพลง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
290  พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กรณีศึกษา : บนเส้นทางหลวงหมายเลข12 (พิษณุโลก – หล่มสัก)  นางสาวสุพัตรา มากำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
291  คุณภาพน้ำประปาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  รมย์ฤดี สุดมี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
292  การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของโปรไบโอติกแบคทีเรียที่คัดแยกจากน้ำหมักชีวภาพบัวหิมะเพื่อการระบุชนิด  อัมพาพร อ่อนขจร  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
293  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจิ้งหรีด  วิจิตรา แสงฟอง  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
294  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างดินกับการเจริญเติบโตของกล้วย  วรลักษณ์ สุริวงษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
295  การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากฟักข้าวและประยุกต์ใช้ในน้ำสลัด  สุนิษา กองชัยสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
296  การศึกษาการปรับปรุงแผนภูมิ DEWMA กับการแจกแจงปัวซง  วรรณพร สุริยะกาศ  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
297  ปริมาณแคดเมียมที่ปนเปื้อนในดินและผลผลิตข้าวของบ้านแม่ตาวแพะ  นายสิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  นักศึกษา ป.โท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
298  การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปที่เปลี่ยนแปลงไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภายหลังจากมีร้านสะดวกซื้อภายในวิทยาเขต  วงตะวัน ศรีสอาด  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
299  การศึกษาปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อตรงของผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1  นางสาวภัทราพร ศรีอ๊อต  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
300  ปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสาธารณะต่อผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1  นางสมคิด วงษ์สกุลพิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
301  ปริมาณแป้งข้าวเหนียวและการแทนที่น้ำด้วยกะทิที่เหมาะสมสำหรับการผลิตไดฟูกุสอดไส้ไอศกรีมโยเกิร์ตกะทิ  นางสาวกานต์หทัย ศรีสุข  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
302  การศึกษาผลกระทบจากการขยายผิวการจราจรของประชาชนที่อยู่บริเวณสองฝั่งถนนหมายเลข 12 กรณีศึกษา: ช่วงพิษณุโลก-หล่มสัก  นางสาวสุกัญญา คมพุดซา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
303  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำดื่่มโดยใช้ระบบรีเวิร์สออสโมซิส  จิราภรณ์ วงศ์สุวรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
304  การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิชญาพร ประครองใจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 11 วิจัยสถาบัน   กำลังตรวจสอบ
305  ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานในการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของธุรกิจ SMEs ในกลุ่มค้าปลีกเขตกรุงเทพมหานคร  ณัฐกานต์ ทองสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพรชบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
306  เตาก๊าซชีวมวลสำหรับครัวเรือนจากวัสดุเหลือใช้  พัชราภรณ์ อินริราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
307  การศึกษาคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากร คลองบางซื่อและคลองบางโพ  จิรินธร จุลละศร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
308  การศึกษาผลของสารสกัดดอกดาวเรืองต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรค The effect of marigold extracts on the growth of pathogenic bacteria.  นางสาวธัญญาลักษณ์ วรรณโห้   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
309  แอพพลิเคชั่นควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (The Application of Electric Control System in Buildings)  อติคุณ เถื่อนเครือวัลย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก  นักศึกษา ป.ตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
310  การปรับปรุงสมบัติทางโภชนาการของแผ่นเกี๊ยวโดยการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งกล้วยดิบ  ณัฏฐวรรณ ยิ้มมี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
311  การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร  สิริธนา นวลทิม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
312  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนห้องเรียน สสวท.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับการเรียนแบบ STAD  ลียานา ประทีปวัฒนพันธ์  มหาวิทยาลัยบูรพา  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
313  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรณีศึกษา บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด  บุญฑริกา จำปาดง  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
314  การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา โดยใช้รูปแบบการสอนการ แก้ปัญหา 4 ขั้น ของโพลยา (Polya) สำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2  นายนพดล สาสิงห์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
315  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรณีศึกษา บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด  วรางคณา สามงามตัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
316  ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี  นกเล็ก สีขำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
317  ผลของผงถั่วเหลืองหมักต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพในผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส  พรดรัล จุลกัลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
318  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ถั่วเหลืองหมักทดแทนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส  พรดรัล จุลกัลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
319  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน ในชุมชนเรือนแพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  กุลธิดา มีศิริ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
320  การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  ธนาวุฒิ ฟักแก้ว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
321  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ปวีณา พิมพ์เสนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
322  การศึกษาพฤติกรรมของกวางรูซ่า ในพื้นที่ฟาร์มปศุสัตว์ มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  กมลภัทร สุดจิตร  มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  นักศึกษา ปริญญตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
323  สมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงที่ป้อนด้วยเอทานอลโดยตรงโดยใช้เยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนแอลคาไลไอออนลบชนิดฐานพอลิซันโฟน  นางสาวชญากาน หน้าตรง  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
324  เรื่อง การศึกษาการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นางสาวรุ้งทิพย์ พุฒหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปี 3  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
325  การทดลองเนื้อดินปั้นเพื่อผลิตหินแกรนิตเทียมสำหรับตกแต่งอาคารจากส่วนผสมของตะกอนดินน้ำประปาและเถ้าแกลบ  Mr Sanit Phinsakul  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
326  การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่องหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สิราวรรณ ศรีม่วง  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
327  -  พนิดา สิงห์เรือง  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   เข้าร่วมงานประชุม
328  การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของต้นกระพี้ Chemical Constituents and Biological Activities of Dalbergia suthepensis.  ประนมพร นวนทัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
329  การศึกษาช่วงเวลาความเข้มของแสงและประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์; มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยาเขตทะเลแก้ว  นายรัฏฐชัย สายรวมญาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
330  การศึกษาความหนาแน่นรวมของลำต้นผักตบชวาแห้งเพื่อสร้างแปลงปลูกพืชลอยน้ำ  นายรัฏฐชัย สายรวมญาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
331  การศึกษาการเปรียบเทียบการรับกำลังอัดคอนกรีตระหว่างคอนกรีตที่มีทรายบกและทรายแม่น้ำเป็นส่วนผสมคอนกรีต  ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
332  การศึกษาการเปิดรับและทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อนิตยสารทีวีพูล  นางสาวสุฑาทิพย์ อินทรา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปี 3  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
333  การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย  นางสาวบุษยา พร้อมญาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปี 3  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
334  การศึกษาการออกแบบส่วนผสมคอนรีต กรณีศึกษาการใช้กรวดจาก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  จิรา ธรรมนิยม  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
335  ความพึงพอใจต่อการใช้น้ำประปาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Satisfaction in using water supply of student’ Pibulsongkram Rajabhat University  นายอดิศักดิ์ หว้ารัตนะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
336  ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีหน้าที่เสียภาษีใน ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  พิชชากร ธรรมโชติวร  มหาววิทยาลัยศิลปากร  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
337  การเปรียบเทียบจำนวนไข่ ขนาดลำตัว และวงจรชีวิตของแมลงหางหนีบสีดำ ที่เลี้ยงในสภาวะใช้ดินและไม่ใช้ดิน ด้วยอาหารเสริมต่างกัน  นางสาวสรารัตน์ เลิศคำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
338  ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีหน้าที่เสียภาษีใน ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  มนต์ชัย วชิรพรพันธ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   เข้าร่วมงานประชุม
339  การศึกษาคุณสมบัติของส่วนผสมคอนกรีต กรณีศึกษาการใช้น้ำธรรมชาติในจังหวัดพิษณุโลก  เอื้อบุญ ที่พึ่ง  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
340  การไทเทรตกรด-เบสโดยใช้สารสกัดจากดอกอัญชันเป็นอินดิเคเตอร์  นายปิยะวัฒน์ ไกรสร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
341  พลวัตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย กรณีศึกษาบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดสระบุรี  นาย พัสกร มั่นใจ  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
342  ผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานในการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของธุรกิจ SMEs ในกลุ่มค้าปลีกเขตกรุงเทพมหานคร  วัชรากร ศิริวัฒพงศ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพรชบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
343  สภาพการนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ปณิธี เปียบุญมี  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
344  ฝุ่นละอองในอาคารที่พักอาศัยในเขตชุมชนเมือง จ.พิษณุโลก  วิภา แซ่เอี๋ยว  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
345  ความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในภูมิภาคด้วยการนำนวัตกรรมทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 100% Native Brand  ศุภาวรรณ นาคะเกตุ  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
346  ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของผู้ค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดผลิตภัณฑ์สินค้าไทย ในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ศรุดา ภู่ศิริวัฒนา  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
347  การแบ่งกลุ่มการเลือกใช้สื่อโฆษณาโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลของ SMEs ในจังหวัดพิษณุโลก  นางสาวรสรินทร์ ตั้งเจริญ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
348  ศึกษาชนิดและปริมาณขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
349  ความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในภูมิภาคด้วยการนำนวัตกรรมทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 100% Native Brand  พัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
350  การตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ในเขตอำเภอเมือพิษณุโลก  นายศุภกิตติ์ ฉายพุดซา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
351  พฤติกรรมการรับชมละครซีรี่ย์เกาหลีของนักศึกษาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  น.ส.ชื่นกมล เอี้ยสกุล  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  นักศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
352   เข้าร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  วันใหม่ มาเขียว  ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
353  เข้าร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  ศิริศร พรรณาขา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
354  เข้าร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  วรเดช ทรรศนะวารี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
355  เข้าร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  อภิลาภ ยอดเกตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
356  เข้าร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  ปิยวรรณ สีนวล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
357  พฤติกรรมการรับชมละครซีรี่ย์เกาหลีของนักศึกษาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  น.ส.ภาวิณี หินซ้อน  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  นักศึกษา ระดับปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
358  เข้าร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  สุนิสา เพ็ชรพูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
359  เข้าร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  ยุพิน โพธิ์ทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
360  การสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับการปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT เพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชนสู่การเกษตรแบบยั่งยืน  พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
361  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  วัฒนา ไตรพรมมา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
362  การใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ เพื่อคาดการณ์เกรดเฉลี่ยและผลการเรียนของนักศึกษา  มณเฑ๊ยร อ่อนสำลี  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 11 วิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
363  พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของแม่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  กังสดาล รอดช้างเผื่อน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
364  กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของตลาดน้ำสามพันนาม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อนัญพัทธ์ คำพัฒน์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
365  กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของตลาดน้ำสามพันนาม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เปมิกา ครองยุทธ  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
366  ผลเฉลยที่เป็นจุดสมดุลของบางระบบสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วง  พฤติวุฒิ สุขเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
367  พัฒนาระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับวิเคราะห์ปริมาณฟอสเฟต  หัทยา พันแสง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
368  ผลของสารสกัดหยาบจากว่านหางจระเข้ (Aloe vera (L.) Burm.f.) และกระเจี๊ยบเขียว(Abelmoschus esculentus (L.) Moench) ต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli Bacillus cereus Rhizopus sp. และ Penicillium sp.  ระวิวรรณ จอมดวง  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
369  การสกัดสารต้านออกซิเดชันจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามด้วยตัวทำละลายอินทรีย์  จุฑามาศ สาจิ๋ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
370  ผลของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรบางชนิดต่อการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค Escherichia coli Bacillus cereus Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa  ปนัดดา แสนคำวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
371  การคิดแก้แค้นของพนักงานบริการส่วนหน้าเมื่อเผชิญกับลูกค้าที่ก้าวร้าว  รวิชา เหลืองอรุณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
372  การคิดแก้แค้นของพนักงานบริการส่วนหน้าเมื่อเผชิญกับลูกค้าที่ก้าวร้าว  ชุติมน ปานอำพันธ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
373  การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำในลำน้ำเข็กภายหลังการขยายผิวจราจรบนถนนหมายเลข 12  วรัญญา อุปสอด  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
374  เนื้อหาและกลวิธีการเขียนบทความในวารสารเมืองโบราณ  อาจารย์ ดร. ทรงภพ ขุนมธุรส  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
375  ผลของการสอนด้วยเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ที่ส่งผลต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  นายวัชรวิชญฺ์ ด้วงทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
376  การวิเคราะห์หาปริมาณกลูโคสโดยใช้อนุภาคคาร์บอนและอนุภาคทองแดงด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า  ภาพิมล ใยอินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปีที่4  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
377  การสกัดแคโรทีนอยด์จากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวด้วยวิธีบีบอัดและตัวทำละลาย  จุฑามาศ ทองเชื้อ  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
378  -  ภัทรนัย ไชยพรม  พะเยา  นักศึกษา ปริญญาโท  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
379  ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของพนักงานเก็บขยะ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  มาโนชณ์ อุ่นจันทร์  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
380  การศึกษาความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  อดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
381  ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเกณฑ์งานประกันคุณภาพของ สกอ./สมศ. ของบุคลากร ฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นางจามจุรี อินต๊ะกัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  บุคคลทั่วไป  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 11 วิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
382  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการเรียนโดยใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือร่วมกลุ่มของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นงลักษณ์ ใจฉลาด  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  บุคคลทั่วไป  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
383  การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษา รายวิชาโครงสร้างข้อมูลและเทคนิคการโปรแกรมคอมพิวเตอร์  พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
384  -  นางสาวศรีสุดา มณีขวัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
385  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  อดุลย์เดช อรัญสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
386  พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  ประไพ คำหน้อย  วิทยาลัยนครราชสีมา  นักศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
387  การพัฒนาชุดจำลองระบบอัตโนมัติเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในรายวิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ  วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
388  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามทัศนะของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  ยุพิน ดวงกาศ  วิทยาลัยนครราชสีมา  นักศึกษา ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
389  การสร้างมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  รำพึง เป็งจันทร์  วิทยาลัยนครราชสีมา  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
390  การเข้าอยู่อาศัยของราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาสายพันธ์ที่คัดแยกได้ในกล้าปาล์มน้ำมันลูกผสม  ปัณทิตา นวนเกตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ไม่แนบไฟล์บทคัดย่อ
391  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  วิมลมาศ ตันติกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
392  การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Collectotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของหน้าวัว  ภาวิณี ไชยรักษ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
393  ผลของการใช้แป้งข้าวโม่แห้งในผลิตภัณฑ์แป้งข้าวชุบทอด  นวลนภา มีแสนสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
394  ผลการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS) บนพื้นฐานการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project- Base Learning) เพื่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์สังคม ของนักศึกษาวิชา GEPS 123 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  ภาวิดา มหาวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
395  Impacts of Rubber Farming on Farmers’ Food Insecurity and Coping Strategies, Oudomxay Province, Lao PDR  Xayasinh Sommany  ChiangMai University,  นักศึกษา Msc  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
396  การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พัทธนันท์ โกธรรม  สถาบันวิจัยและพัฒนา  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 11 วิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
397  ผลการเติมเจลจากแป้งแห้วนาต่อสมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์ในระหว่างการเก็บรักษาของโยเกิร์ต  พจนีย์ โตแป้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปี 4  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
398  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงและการรับรู้เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษกลุ่มที่มีการกักลม (Plosives/Affricates) กรณีศึกษา: นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นภาพร พิทักษ์โสภณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
399  -  นายสถาปนา แสนโกด  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   เข้าร่วมงานประชุม
400  -  นายอติวิชญ์ ศรีโสภา  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ชั้นปี 2  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
401  การรายงานการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  วรรณวลี ไตรธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 11 วิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
402  -  อดิศักดิ์ อ่อนโยน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   เข้าร่วมงานประชุม
403  -  นิศากร ทองคำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   เข้าร่วมงานประชุม
404  -  ภูริพันธ์ บุญยง  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
405  -  นายกฤษณ์ ศรสุวรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปี 2  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
406  -  จิตตะภัทร ละมั่งทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   เข้าร่วมงานประชุม
407  -  อนิรุจน์ ช้างเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ชั้นปี 2  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
408  -  ทีปกร จันทร์แก้วปง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
409  -  รัตติกานต์ ชูสุวรรณ์  ราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
410  -  นฤนาท สุขขวัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
411  -  วิทยา สิงห์เจริญ  มหาวิทบาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
412  -  ปิยวดี บุญวัฒน์  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปี 2  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
413  -  กมลทิพย์ แซ่ตั้ง  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปี2  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
414  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายกระจายอำนาจไปสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นางสาวสรัญญา บุญจันทร์  กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 11 วิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
415  ความเชื่อกับขนมไทยในงานพิธี  ปวีณา พึ่งเพ็ง ณัฐณิชา แสงดารา กุลรุจี ปานมี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ไม่แนบไฟล์บทคัดย่อ
416  การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด (Development of appropriate formulations of corn milk yogurt)  ศุภชัย ภูลายดอก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
417  -  น.ส.สายฝน พรมเทพ  มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
418  -  น.ส.จารุวรรณ แจ้งชาวนา  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
419  -  นางสาว สุพิชญา ผัสดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปี. ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
420  -  ทวีศักดิ์ พุทธรัตน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   เข้าร่วมงานประชุม
421  การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางของวัสดุผสมพอลิไพโรล/พอลิไพรอล-3-คาร์บอdซิลิกแอซิด/กราฟีนออกไซด์ในสารละลายบัฟเฟอร์ที่มีฤทธิ์เป็นกลาง  Supriya Thueanpan  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   เข้าร่วมงานประชุม
422  -  นางสาว นิศารัตน์ เงินพล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
423  -  พินิจนันต์ สุขสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
424  -  นายสาธิต แสงชัย  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
425  -  พฤทธิ์ ศรีไกรสิทธิ์  ราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
426  -  ธนวัฒน์ ปุญญฤทธิ์  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
427  การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางของวัสดุผสมพอลิไพโรล/พอลิไพรอล-3-คาร์บอกซิลิกแอซิด/กราฟีนออกไซด์ในสารละลายบัฟเฟอร์ที่มีฤทธิ์เป็นกลาง  Jantamanee Kongpeak  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
428  การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางของวัสดุผสมพอลิไพโรล/พอลิไพรอล-3-คาร์บอกซิลิกแอซิด/กราฟีนออกไซด์ในสารละลายบัฟเฟอร์ที่มีฤทธิ์เป็นกลาง  Rapiphun Janmanee  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   เข้าร่วมงานประชุม
429  -  วทันยา หงษ์ทอง  มหาวิทยาลัยราชฎัทรพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
430  -  นงลักษณ์ สันต่าย  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี    กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์  
431  -  วัชรากรณ์ ศรแก้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
432  -  นันท์ศนิ สีหะวงษ์  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปี 2  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
433  -  ปราญชลี ฤกษ์ถนอม  ราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
434  -  วิจิตรา ลีเลิศพัฒนา  ราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
435  -  ปนัดดา กรองทอง  มหาวิทยาลัยราชฎัทรพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
436  -  ดุษฎี กงเกตุ  ราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
437  -  ธวัลพร แซ่หว้า  ราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
438  -  เสาวภาคย์ ปานแก้ว  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปี 2  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
439  -  วีรศักดิ์ คำแตง  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
440  -  แสงเทียน ทรัพย์สมบูรณ์  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปี2  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
441  -  สุนิสา ดีมี  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา 2  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
442  -  นางสาว ทิพย์สุดา เพ็ชรไทย  มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
443  -  สุวนันท์ เกิดสิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
444  การศึกษาศักยภาพของชุมชนและรูปแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนตำบลพรหมพิราม บนเส้นทางเขื่อนนเรศวร หมู่บ้านดอกไม้ อำเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  บุษบา หินเธาว์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
445  -  นางสาวอังคณา บุณยะมาน  มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
446  -  กรรณิการ์ ศรีมาลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
447  ปัจจัยส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ดวงกมล สงวนศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
448  ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการสภาพแวดล้อมและกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  สุรีย์พร แก้วหล่อ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 11 วิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
449  ผลของสารสกัดใบดาวเรืองต่อการเจริญเติบโตในระบบไฮโดรโปรนิกส์และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของ ผักกาดหอม  ชื่นนภา ตะกรุดเที่ยง  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
450  -  นางสาวธนาพร สรรพรอด  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
451  -  นางสาวภรภัทร อภิสารบุญมา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
452  -  นางสาวทิพยวรรณ สุขใส  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
453  -  นายวิรุฬห์ ก้านนาค  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
454  -  สราวุธ สุดแสงจันทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
455  ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการข้อมูลข่าวสารและกลไกการให้คำปรึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นางสาวณัฐกานต์ ขุนทองนุ่ม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาการจัดการ  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 11 วิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
456  -  นายอภิชัย จันทร์วิสิทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสคราม  นักศึกษา ป.ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
457  -  นายวัชระ พิลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
458  -  นาย สุริยฉัตร บัวสนธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
459  -  นาย สงวน บาลไธสง  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
460  -  นายธิติวุฒิ ยอดเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
461  -  นายธันยบูรณ์ รอดมณี  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
462  -  นาย วัชรพงศ์ เข็มทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
463  -  นายกฤษฎา บัวแก้ว  มหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
464  -  นายทยากร คำลิดง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
465  -  จันทร์จิรา พรมพินิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
466  -  วัฒนชัย มายอด  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
467  การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากดอกดาวเรืองต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของผักกาดหอมโดยระบบไฮโดรโปนิกส์  ภาเสงี่ยม พาจิตร  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
468  -  พดารัตน์ นิลเจียรนัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   เข้าร่วมงานประชุม
469  -  อัญชนา ปรีชาวรพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   เข้าร่วมงานประชุม
470  แอพพลิเคชั่นโภชนาการอาหร (The Application of Nutrition)  นายดนัย กฤตยาเกียรณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก  นักศึกษา ป.ตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
471  ผลของระดับการใช้แหนเป็ดเป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่กระทง  ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
472  การศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาสมรรถนะการบริหารการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  นางสาวนงลักษณ์ ใจฉลาด  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  บุคคลทั่วไป  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
473  การศึกษาผลของสารสกัดดอกดาวเรืองต่อการเจริญเติบโตในระบบไฮโดรโปรนิกส์ของผักกาดหอม  วิไลลักษณ์ แก้วคงยืน  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
474  การศึกษาปัญหาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  นางกรวิกา อ้นโต  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
475  การใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สุทิน บับภาวะตา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา  นักศึกษา ป.โท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
476  การใช้เห็ดนางฟ้าทดแทนเนื้อหมูในผลิตภัณฑ์ไส้อั่ว  ศุภาพรรณ เข็มแอ็ด  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
477  สำนวนไทยเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต : การวิเคราะห์การจำแนกประเภทและความหมายเปรียบ  ดร.สุชาดา เจียพงษ์  สาขาวิชาภาษาไทย  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
478  ศึกษาการเติมเจลจากใบกรุงเขมา เพื่อลดการตกตะกอนของน้ำเสาวรสพร้อมดื่ม  เจนจิรา บุญญาฤทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
479  Structure and antioxidant activity of isolated compounds from marigold flowers การศึกษาโครงสร้างและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารที่แยกได้จากดอกดาวเรือง  อรชร ไอสันเทียะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
480  ความหลากหลายของรา microfungi ที่มีฟรุตบอดีขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่ถ้ำจงอาง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  รัตนา อนันทะยะ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
481  การแยกเชื้อราเอนโดไฟต์จากเปล้าตองแตกโดยใช้อาหาร PDA ครึ่งสูตร  อรวรรณ อิ่มปัน  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
482  องค์กรภาครัฐกับการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ในหมู่บ้านต้นโชค ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  นางสาว จตุพร เสถียรคง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
483  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก  พรชัย ปานทุ่ง  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 10 ศิลปกรรมและสิ่งประดิษฐ์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
484  การประเมินผลกระทบคุณภาพน้ำแม่น้ำปิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร  วิไลลักษณ์ สวนมะลิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
485  การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  วิกาญดา บุญคง  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  บุคคลทั่วไป  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 11 วิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
486  แนวทางการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารและครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  นางอุไรวรรณ เมฆฉาย  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
487  -  สุปรียา โทนเอี่ยม  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
488  การพัฒนาทักษะการเขียนแบบภาพฉายผ่านทักษะการทำแบบจำลองรายวิชาเขียนแบบวิศวกรรม ของนักศึกษาสาขาวิชาเซรามิกส์ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เอื้อบุญ ที่พึ่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
489  การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเนื้อหมูและกุ้งฝอยน้ำจืดแห้งในการผลิตกุนเชียงจากกุ้งฝอย (The optimal ratio of pork, and dried freshwater shrimp in the production of Chinese sausage made from freshwater shrimp)  ศุภชัย ภูลายดอก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
490  การประยุกต์ใช้ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำจากแกลบร่วมกับโปรไบโอติคในการผลิตไก่กระทง  ทศพร อินเจริญ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
491  การหาปริมาณกรดไซรินจิกจากสารสกัดดอกดาวเรืองที่ผ่านการสกัดโดยไม่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์  อนงค์ ศรีโสภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
492  การเพิ่มประสิทธิภาพจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพ ด้วยหินพัมมิซ และระบบฟิกเบท เพื่อกำจัด สารอินทรีย์ในน้ำเสีย  รัตถชล อ่างมณี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
493  รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา  สุรินทร์ ยอดคำแปง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
494  การออกแบบและพัฒนาเครื่องกำจัดแมลงในข้าวเปลือกโดยใช้ความร้อนจากรังสีอินฟราเรด  ปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
495  ประสิทธิผลของมาตรการควบคุมปริมาณการพิมพ์และการถ่ายเอกสารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  นางขวัญเรือน ศรีดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 11 วิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
496  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง โดยวิธีการสอน แบบ 5E ร่วมกับ TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ประสิทธิ์ คงเพชรศักดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
497  ทัศนคติของประชาชนเขตเทศบาลนครพิษณุโลกที่มีต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  วีรญา คมขำหนัก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
498  การศึกษาแรงจูงใจและความพร้อมการผลิตผลงานวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นางสาวชลธิชา คล้ายสอน  กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 11 วิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
499  -  teerawat  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นักศึกษา ป.ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
500  แนวทางส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มโรงเรียนบ้านไร่เนินเหล็ก สำนักงานเตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  นางเจริญ กางกรณ์  ราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
501  -  panupong  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นักศึกษา ป.ตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
502  การวิเคราะห์อุปสงค์บัณฑิตสาขาเซรามิกในอุตสาหกรรมเซรามิกไทย  รัชฎาภรณ์ พัฒนะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
503  การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นางสาวนาตยา หวาเกตุ  กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 11 วิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
504  การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานแบบบูรณาการของประชาชนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ดร.ประจวบ แหลมหลัก  มหาวิทยาลัยพะเยา  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
505  การออกแบบมอเตอร์เหนี่ยวนำเชิงเส้นแบบสองด้านสำหรับรถไฟฟ้าขนาดเล็ก  ธนวิชญ์ ปัญญาเครือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
506  -  ธนาธิป จิตกำเนิด  ราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
507  พฤติกรรมการโกงของผู้ใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์ CHEATING BEHAVIORS OF TAXI-METER CUSTOMERS  กฤติยา กาญจนกุล  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
508  การออกแบบมอเตอร์เหนี่ยวนำเชิงเส้นแบบสองด้านสำหรับรถไฟฟ้าขนาดเล็ก  ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
509  ความหลากหลายของรา microfungi ที่มีฟรุตบอดีขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราชและ บริเวณรอบเขื่อน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  นันทนา วิชาราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
510  พฤติกรรมการโกงของผู้ใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์ CHEATING BEHAVIORS OF TAXI-METER CUSTOMERS  ณัฐชัย ดำรงศักดิ์กุล  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
511  การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 380/220V 480 VA โดยใช้วิธีผลคูณพื้นที่  นาย อนุพล สุวรรณทา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
512  การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 380/220V 480 VA โดยใช้วิธีผลคูณพื้นที่  ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
513  คัดแยกและการเพิ่มจำนวนสปอร์ราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่คัดแยกจากดินบริเวณรากมันสำปะหลัง ใน อ.นครไทย จ. พิษณุโลก  ธัญธิญารัตน์ เทพบาท  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
514  การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสเอดส์ของสารสกัดหยาบและสารบริสุทธิ์จากใบและกิ่งของต้นนมช้าง(The study of anti-HIV of crude extractions and isolated compound from leaves and twigs of Uvaria cordata (Danal) Alston)  นางสาวอนงค์นารถ กิจสามารถ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นักศึกษา ปริญญามหาบัณฑิต  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
515  เด็กและเยาวชนพิษณุโลกเสียคนเพราะติดเกม การพนันออนไลน์ โซเชียลเน็ตเวิร์คและเว็บไซต์ลามก  ลำเนา เอี่ยมสอาด  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 วิทยาการจัดการและการสื่อสาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
516  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35  ณัฐวรา ดอนดี  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
517  การจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย  เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ไม่ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
518  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย  วิภาวรรณ รัศมี  ราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปี4  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
519  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันลมความเร็วต่ำ  เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
520  -  ไก่ พานไทย  ราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
521  การใช้แป้งดัดแปร cross-linked starch ในขนมทองหยอดแช่เย็น  นางรุจิรัศม์ มุตธิกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
522  การใช้ฟักทองผงในการทดแทนแป้งสาลีในขนมปุยฝ้าย  SASIPORN RATTANASUWAN  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
523  ลักษณะประจำพันธุ์ของเมล็ดข้าวเหนียวพื้นเมืองที่พบในชุมชนเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  สุพัตรา เจริญภักดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
524  การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร ต่อการนำหลักบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  นางสาวสาวิตรี สุขสำราญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
525  เครื่องวัดระดับน้ำโดยใช้หลักการสะท้อนคลื่นอัลตร้าโซนิก  จิรพงษ์ เอี่ยมจริง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
526  การพัฒนาทักษะการสร้างคำในภาษาอังกฤษแบบหน่วยคำเติม  ปิยาพร อภิสุนทรางกูร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
527  การพัฒนาชุดฝึกอาร์เอฟไอดีในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคาร  ณรงค์ เครือกันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  บุคคลทั่วไป  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
528  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน ระหว่าง 5E และ STAD กับวิธีการสอนปกติ  นางสาวเจิมจันทน์ ขวัญแก้ว  บูรพา  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
529  การออกแบบและสร้างชุดทดลองการหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวที่อุณหภูมิแตกต่างกันโดยใช้แสงหักเห  นายวชิรเมธี จอมไธสง  บูรพา  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
530  การพัฒนาเครื่องนับจำนวนริ้วการแทรกสอดของชุดการทดลองไมเคลสัน  มานพ หอมสมบัติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
531  การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวร่วมกับเซ็นเซอร์วัดความเร่งเพื่อวิเคราะห์การเดินของมนุษย์  วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 9 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
532  วิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของเด็กและเยาวชนที่พิการทางการมองเห็น จังหวัดพิษณุโลก  น.ส.วราภรณ์ พยัตตพงษ์   มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก  นักศึกษา ระดับปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
533  การออกแบบและสร้างชุดทดลองการหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวที่อุณหภูมิแตกต่างกันโดยใช้แสงหักเห  นายวชิรเมธี จอมไธสง  บูรพา  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
534  ระบบเตือนภัยน้ำท่วมระยะไกลผ่านระบบไร้สาย  กาญจนา ศรีปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปี 4  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
535  ผลของการให้ความร้อนแบบสเตอริไรซ์ต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของข้าวต้มมัด  ภูวดล ทองเนียม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
536  ระบบควบคุมอุณหภูมิตู้ฟักไข่แบบอัตโนมัติ  ธีรวัฒน์ แต้มทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปี 4  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
537  พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดตราสารอนุพันธ์ (TFEX)  นายธนกร เขมวัชรเลิศ  ศิลปากร  นักศึกษา ปี4  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
538  พฤติกรรมการประหยัดพลังงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  อัญชลี เชื้ออุดมสุข  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
539  การใช้ข้าวพองจากปลายข้าวหอมมะลิแดงหักในขนมช็อกโกแลตบอล  นางรุจิรัศม์ มุตธิกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
540  เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล 4 หัววัด โดยใช้คอมพิวเตอร์บันทึก  ไพลิน งูนิ่ม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
541  -  ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  นักวิจัย  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 1 การศึกษา   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
542  พฤติกรรมการใช้จักรยานของคนในชุมชนอำเภอเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย  วัชรี ศรีอรรคจันทร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
543  การสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี 2557  ธัญญพร มาบวบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 11 วิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
544  การศึกษาผลของสารสกัดจากย่านาง ขี้เหล็ก และ มะยมต่อการเจริญของแบคทีเรียบางชนิด  สุนิศา ถิ่นวงษ์แย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
545  -  ชินานาฏ วิทยาประภากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  นักวิจัย  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
546  -  วลีพรรณ แสงประเสริฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  นักวิจัย  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเคมี   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
547  ผลของระดับการใช้เมล็ดลำไยผงในสูตรอาหารต่อค่าพารามิเตอร์การย่อยได้ในกระเพาะหมักโคขาวลำพูน  จิรวัฒน์ พัสระ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
548  การพัฒนาตำรับเจลบำรุงผิวจากน้ำผึ้ง  เปรมนภา สีโสภา  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 8 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
549  ระบบตรวจสอบความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน (Diabetes RiskCheck System)  นายฐาปนะ นันทปรีชากุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
550  การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย  เฉลิมพร ทองพูน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
551  -  กฤษณะ มีชูนึก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลคราม  นักศึกษา ปี 2  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม
552  การศึกษาภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2556  นายพัชรพงษ์ เพชรโก  กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  บุคคลทั่วไป  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 11 วิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
553  -  มูฮัมหมัด อิ่มเอิบ  รายภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปี 2  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 6 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์   เข้าร่วมงานประชุม

 
Untitled Document