Untitled Document

   เลือกข้อมูลที่ต้องการ
     ชื่อข้อมูลงานวิจัย

จำนวนงานวิจัยทั้งหมด  487  งานวิจัย
ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน สถานภาพ นำเสนอ กลุ่มสาขา สถานะ
1  ลักษณะเฉพาะบางประการของไอดีลเสมือน-กึ่งเฉพาะวิภัชนัยในกึ่งกรุปเกือบทางซ้าย  ศศิวิมล ขัดใจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
2  การจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย  นางรัศมี อ่วมน้อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
3  -  วิสูตร จันทร์อิฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   เข้าร่วมงานประชุม
4  อุบัติการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโรตา เอ สายพันธุ์ G-genotype แยกได้ใน จ. เชียงราย  หัตถยา จันดารส  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.ตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
5  อุบัติการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโรตา เอ สายพันธุ์ P-genotype แยกได้ใน จ. เชียงราย  กิ่งกาญจน์ เพชรดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
6  อุบัติการณ์ของการติดเชื้อไวรัสอะดีโน ไวรัสแอสโทร และไวรัสซาโป แยกได้ใน จ. เชียงราย The Incidence of Adenovirus, Astrovirus and Sapovirus in Chiang Rai  นายสุวิจักขณ์ ใยดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญา  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
7  อุบัติการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโนโรแยกได้ใน จ. เชียงราย  สุนิสา โป่งปันต๊ะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป. ตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
8  การทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนตัวรับรังสีอาทิตย์คอนกรีตแบบเปลือยที่เพิ่มประสิทธิภาพการซึมซับรังสีอาทิตย์ด้วยผง นิเกิล-อลูมิเนียม  ชานนท์ บุญมีพิพิธ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  บุคคลทั่วไป  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กำลังตรวจสอบ
9  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  พัชรา วงศ์แสงเทียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
10  การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิยุตคณิตศาสตร์ ระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม  สลิลทิพย์ แดงกองโค  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
11  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ณิรดา เวชญาลักษณ์  มหาวิทยาลัยรชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
12  การส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเรียนรู้เป็นฐานสำหรับเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  เด่นศักดิ์ หอมหวล  วิทยาลัยชุมชนตาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
13  ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแผนที่ความคิด ที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  เมวิกา มั่นคงขันติวงศ์  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
14  การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณจุลินทรีย์ทั่วไป และ Escherichia coli ที่พบในน้ำนมดิบ จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  ประภัสรา ศิริขันธ์แสง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
15  การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณจุลินทรีย์ทั่วไป และ Escherichia coli ที่พบในน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  ประภัสรา ศิริขันธ์แสง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
16  ปัจจัยส่งผลต่อการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Influencing institutional research factors of academic supporting staff of Pibulsongkram Rajabhat University)  สุรชัย เกตุนิล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
17  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลตำบลในจังหวัดเพชรบูรณ์  วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
18  ศึกษาการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการดำเนินการตามแถวนอนขั้นมูลฐานโดยวิธีการสอนแบบโครงงาน  ไพโรจน์ เยียระยง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
19  การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ 5 E  นางสวาท สมะวรรธนะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
20  แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูภมูิปัญญาการทำผลิตภัณฑ์แกะสลักไม้เทพธาโร ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  JettanaInyarat  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
21  การศึกษานิทานชาดกฉบับกรมวิชาการตามทฤษฎีโครงสร้างนิทานของวลาดิมีร์ พรอพพ์  Sukunyasopee Chaiklam  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
22  การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการใช้สื่อสังคมเครือข่ายออนไลน์ วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู  อนล สวนประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
23  ผลของระยะเวลาในการชงชาสมุนไพรพื้นบ้านไทยต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก Effect of Thai traditional herbal tea infusions on Phenolic compound contents  ประภาพรรณ สาขุนทด  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
24  การสังเคราะห์อนุภาคไมโครของพอลิสไตรีนโดยปราศจากสารลดแรงตึงผิว Preparation of Polystyrene Microsphere by Surfactant-Free Emulsion  กิตติธัญฐ์ พรหมมา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
25  แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ของเทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  สุภาวดี อินทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
26  การศึกษาคุณธรรมที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านอีสาน  อุไรวรรณ สิงห์ทอง หนึ่งฤทัย ม่วงเย็น จารุวรรณ แดนนาวาส  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
27  ผลกระทบของความชำนาญในวิชาชีพบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผู้ทำบัญชีในจังหวัดขอนแก่น  นริศรา ธรรมรักษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
28  การศึกษาทัศนคติและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระหว่างการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es และการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD  รังสิพัฒน์ ยงยุทธวิชัย  หน่วยจัดการศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
29  การศึกษาทัศนคติและผลกระทบในการสร้างกระเช้าลอยฟ้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่  ระวิวรรณ ศรีเรือง  มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญา ตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
30  การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานระดับหลักสูตรเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยใช้เทคนิคกลุ่มสมมตินัย  นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
31  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนหน่วยบูรณาการอาเซียน  เยาวเรศ ภักดีจิตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
32  การพัฒนาฐานความรู้อาเซียนไปใช้ส่งเสริมการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา  เยาวเรศ ภักดีจิตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
33  การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา โดยเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ (A Study of Student’s Opinions on Mathematics Club Activities Based on Problem Solving Connected with ASEAN Community for Lower Secondary School Students, Sacred Heart College, Chiang Mai Province)  นางสาวกมลพร ทองธิยะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
34  การศึกษาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอหิวาตกโรคโดยการแพร่ระบาดจากแมลงวัน  อดิศร ทองทา  นเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
35  ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และการกลับไข่ของตู้ฟักไข่ไก่แบบอัตโนมัติ  วสุ พันไพศาล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
36  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายวิชาการต่อการดำเนินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  อรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
37  ผลการใช้การเรียนแบบผสมผสานและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนที่มีต่อการกำกับการเรียนรู้ด้วยตนเองและผลการเรียนของนักศึกษาครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา  วุฒิชัย พิลึก  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
38  ความรู้ผนวกวิธีสอนด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีของนักศึกษาครูและครูประจำการ: การสำรวจนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  วุฒิชัย พิลึก  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
39  การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตยางพาราของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  ปิยะนุช เทือกเทพ  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กำลังตรวจสอบ
40  การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  อมรประไพร อุดพ้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
41  การใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลพยากรณ์การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ได้เกียรตินิยม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ฐิติพงษ์ รักษาริกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญา  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
42  วิธีการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจคบล๊อคที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  นัทกาญจน์ ง้วนจินดา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
43  การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค SQ4R  อรพรรณ สุวรรณโณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
44  วิเคราะห์นิทานพื้นบ้านชาวเขาเผ่าม้งในจังหวัดน่าน  จงรักษ์ รัตนวิฑูรย์  นิสิตปริญาเอก  นักศึกษา ปริญญาเอก  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
45  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่บูรณาการกับการพัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในรายวิชา GEHU 103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  ภาวิดา มหาวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
46  ตำนานวัดจากมุขปาฐะ: ความเชื่อจากปราชญ์ชุมชนในตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  ภัครพล แสงเงิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
47  การศึกษาคุณสมบัติเถ้าชานอ้อยผสมซีเมนต์ กรณ๊ศึกษาบริษัทบุรีรัมย์พลังงานจำกัด  ดร.จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
48  การประเมินความต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนสในหน้าวัว  ณัฐพงษ์ ศรีสมุทร  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
49  การศึกษาเทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในการพยากรณ์ผลการเรียนนักศึกษาครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  ฐานกรณ์ พงษ์สุข  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
50  กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  นิตยา มูลปินใจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
51  การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงหยวกบรรจุรีทอร์ตเพาซ์ด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน  วรลักษณ์ สุริวงษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
52  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตระหนักในเรื่องความงาม และพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานของผู้หญิงไทย  ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน  มหาวิทยาลัยนเรศวร  บุคคลทั่วไป  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
53  การออกแบบ และพัฒนานาข้าวในเขตชลประทานตามแนวทฤษฎีใหม่ ; ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก  นายรัฏฐชัย สายรวมญาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
54  การวิเคราะห์การใช้ภาษาในบทเพลงไทยสากลที่ขับร้องโดย นันทิดา แก้วบัวสาย  จิณณวัตร จันแสงศรี เอกรัฐ ตรองบุญมี สุทธิดา ตาดี จักรกฤษณ์ อู่ตุ้ม   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
55  การวิเคราะห์ความเชื่อในบทสู่ขวัญตามวัฒนธรรมล้านนา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  สุภาวดี พรมวิน จักรกฤษณ์ อู่ตุ้ม ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์  มหาวิทยาลัยพะเยา  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
56  การพัฒนาชุดกิจกรรม ที่เน้นการเรียนรู้แบบแนะให้รู้คิด (Cognitively Guided Instruction : CGI) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จิตตวดี เตียตรงจิตรมั่น  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์  บุคคลทั่วไป  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
57  การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกิจกรรมเกมถอดรหัสการคูณ  จิตตวดี เตียตรงจิตรมั่น  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์  บุคคลทั่วไป  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
58  ผลของโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  พนมวรรณ์ ศรีคิรินทร์  กาฬสินธ์ุ  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
59  การศึกษาและสำรวจข้อมูลตามรอยเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวในจังหวัดนครสวรรค์  สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
60  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ปิยธิดา เปี่ยมงาม  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
61  การประเมินความเสี่ยงการได้รับแบคทีเรียก่อโรคในน้ำพริกชนิดเปียก Microbiological Risk Assessment of Food-borne pathogen in Chili Paste  ดร.จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ   มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
62  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตสภาวะความผิดปกติของชุดขดลวดสนามแม่เหล็ก สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 3 เฟส แบบอินดักชั่นมอเตอร์  มานิต ก๋าแก้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
63  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ปิยธิดา เปี่ยมงาม  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
64  การวิเคราะห์ผลกระทบของการดำเนินงานส่งเสริมการใช้เตามหาเศรษฐีสู่ชุมชนของศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)  นางสาวพรนาราย นุ่มเวร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
65  สภาพปัจจุบันและปัญหาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  สดุดี คำมี  มหาวิทยาลัยราชภักเพชรบูรณ์  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
66  การสร้างแบบจำลองทำนายการเจริญของ Staphylococcus aureus ในน้ำส้มคั้นสด  มุทิตา คณฑา  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา บัณฑิตศึกษา  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
67  คุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตามความต้องการของผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อรนุช สืบบุญ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
68  การหมักทำปุ๋ยจากมูลฝอยสดภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  นูรีซาวาตี สาเมาะ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กำลังตรวจสอบ
69  ความเชื่อและปัจจัย4 ของมนุษย์  กรองทอง จิรเดชากุล  นิสิตปริญาเอก  นักศึกษา ปริญญาเอก  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กำลังตรวจสอบ
70  การวิเคราะห์วรรณศิลป์ที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง แผลเก่า ของไม้ เมืองเดิม  สุกัญญา สายสีแก้ว หนึ่งฤทัย ม่วงเย็น อุไรวรรณ สิงห์ทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
71  การจัดการพิพิธภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมกับนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  SANSANEE THUAMTHIEB  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
72  การศึกษาแนวทางการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  นายประกาศิต อ่ำอ่วม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
73  การวิจัยพัฒนารูปแบบและคุณค่าเครื่องปั้นดินเผาบ้านตาปะขาวหาย  ขันแก้ว สมบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
74  การคัดเลือกเชื้อราไมคอร์ไรซากล้วยไม้ที่สามารถผลิต indloe-3-acetic acid และการทดสอบคุณสมบัติทางชีววิทยาบางประการของ indloe-3-acetic acid ที่ได้จากเชื้อราไมคอร์ไรซากล้วยไม้  เรืองวุฒิ ชุติมา  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
75  การศึกษาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะโม่สว่างสรรค์ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  กรแก้ว ผิวอ่อน  มหวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
76  การพัฒนาโปรแกรมช่วยคำนวณโหลดย่อย ด้วยโปรแกรม Visual Basic ในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร  กฤษฎา อิ่นติ๊บ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   กำลังตรวจสอบ
77  การศึกษาระะบบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนเกษตตรกรบ้านตะโม่สร้างสรรค์ ต.บางระกำ อ.บางระะกำ จ.พิษณุโลก  ภรณ์ทิพย์ นวลไผ่  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
78  การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร่วนตำบลบางลาย โดยการจัดประสบการด้วยกระบวนการวิจัย  จิราพร นิลมุก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา มหาบัณฑิต  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
79  การศึกษาการปรับพฤติกรรมการส่งการบ้านของนักศึกษาด้วยการเสริมแรงบวก ในรายวิชาหลักวิศวกรรมอาหาร  วรลักษณ์ สุริวงษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
80  พลังปัญญา คุณค่าแห่งมนุษยนิยมในผลงานเรื่อง สู่สายรุ้ง ของเชิญอักษร  ทัตพิชา สกุลสืบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
81  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องระบำกว่าง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านร้อง  ณัชธิญา ปัญญาภู  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
82  ประสิทธิภาพของแบบจำลองการเกาะกลุ่มภาษากับจังหวะการพูด: กรณีศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยกรุงเทพฯ ภาษาไทยถิ่นปัตตานี และภาษามลายูถิ่นปัตตานี  ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
83  ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนทำสวนยางพาราในพื้นที่ราบลุ่มจังหวัดตรัง  เดือนรุ่ง ช่วยเรือง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิชัย วิทยาเขตตรัง  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
84  พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์สำหรับเยาวชน Queen Sirikit Museum of Textiles: A Historical Learning Center for Youth.  Pantira Suwansatit  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
85  ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้ำหนองสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ The Species Diversity of Phytoplankton in Nong Si Reservoir, Khunhan District, Srisaket Province  นางสาวเจนจิรา มาสังข์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  นักศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
86  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอายุของข้าราชการบำนาญ ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อนุสรา เสือโต  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ชั้นปีที่ 4  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   กำลังตรวจสอบ
87  พันธุศาสตร์เซลล์ของปลาสลาด (Notopterus notopterus) ในลำน้ำชี บริเวณหมู่บ้านอาลอ-โดนแบน ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  อรุณรัตน์ หนองหงอก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
88  รูปแบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน กรณีศึกษาอำเภอวชิรบารมี จัหวัดพิจิตร Modality of Long Term Care for the Elderly in Community ; Case Study of Wachirabaramee District Phichit Province.  สกรรจ์ สุขเอี่ยม  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  บุคคลทั่วไป  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
89  สารประกอบฟีนอลิก ฤทธิ์การต้านออกซิเดชัน และการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค Staphylococcus aureus TISTR 2326 ของผักพื้นบ้าน Phenolic compound, Antioxidant Activity and Antibacterial Activity of Staphylococcus aureus TISTR 2326 of Local Vegetables  กิตติศักดิ์ ปานมิ่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
90  คุณสมบัติและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของไวน์ลูกหว้า ไวน์ลูกหว้าผสมน้ำสับปะรด และไวน์ลูกหว้าผสมน้ำมะเฟือง  หนึ่งธิดา ชิดชม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
91  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้ชุดโปรแกรมสำนักงาน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  ปัทมาพร เงินแจ้ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
92  การตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในส้มตำ จากร้านส้มตำ บริเวณหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ณัฐธิดา แจ่มแจ้ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
93  การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกมการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลทับหมัน ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  นางสาวสมพิศ วันทา  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
94  การศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ ด้านวัฒนธรรม “ชนชาติผู้ไท” จังหวัดกาฬสินธุ์  นายธีรชาติ น้อยสมบัติ  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
95  ความเชื่อและปัจจัย 4 ของมนุษย์ ในนิทานพื้นบ้านไตยอง จังหวัดลำพูน  กรองทอง จิรเดชากุล  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาเอก  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กำลังตรวจสอบ
96  พฤติกรรมการทำร้ายตนเองและการฆ่าตัวตาย อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก Intentional of self-Harm and Suicide situation in Watbost District Phitsanulok Province  มาลัย ชัยกิจ  โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  บุคคลทั่วไป  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
97  ผลการคัดเลือกและเพศลูกสุกรต่อประสิทธิภาพการผลิต, ต้นทุน และผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรของฟาร์มรายย่อย  ธันวา ไวยบท  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
98  Examining Hedges in Persuasive Letters: A Case of Thai ESP Learners at Rajamangala University of Technology, Phra Nakhon (RMUTP)  Wanitcha Sumanat  Rajamangala University of Technology, Phra Nakhon (RMUTP)  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
99  สบู่ล้างมือผสมด้วยสารสกัดสมุนไพรเพื่อยับยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli TISTR117 Washing Hand Soap Mixed with Crude Extracts from Herb on the Inhibition of Escherichia coli TISTR117  วิจิตรา บุญปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
100  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องอาหารปลอดภัย ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าลาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน  wannakorn Usoon  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
101  การรักษาวินัยในโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ในจังหวัดสุโขทัย  นางฉลวย สายทองคำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
102  การศึกษาความถี่และรูปแบบการเปลี่ยนแปรของรูปย่อในภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูน  กนกรัตน์ ปิลาผล  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
103  ความเชื่อและปัจจัย 4 ของมนุษย์ ในนิทานพื้นบ้านไตยอง จังหวัดลำพูน  นางกรองทอง จิรเดชากุล  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาเอก  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กำลังตรวจสอบ
104  การสำรวจเชื้อราไมคอร์ไรซาในเอื้องผึ้ง (Dendrobium lindleyi Steud.) และการศึกษาปัจจัยบางประการต่อการเจริญของเชื้อราไมคอร์ไรซาที่แยกได้  เรืองวุฒิ ชุติมา  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
105  การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  ศุภกานต์ ผามั่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
106  การจัดการมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  นางสาวนารูมา มะบากอ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
107  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ ชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  นรา ระวาดชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
108  พฤติกรรมสุขภาพและความต้องการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุจังหวัดแพร่  ผศ.ดร.วรัญญู รีรมย์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
109  ความหลากชนิดของพรรณไม้และพืชอาหารป่าในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยขวาก จังหวัดน่าน  วรายุ เทียมไธสง  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
110  ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ตามหลักพุทธธรรม  อำนาจ สงวนกลาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
111  การศึกษาการวิเคราห์ข้อผิดพลาดในการใช้คำกริยาพ้องความหมายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นาย พงศธร ศิริไพร  มหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
112  การศึกษาข้อผิดพลาดการใช้หน่วยเสริมภาคแสดงบอกทิศทางของนักศึกษาไทย โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาภาษาจีนเป็นกรณีศึกษา  นางสาว สิริกร เมืองทอง นางสาว ณัฐสิมา ขันคำนันต๊ะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
113  การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้ 句 ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นางสาว อริศรา พาพาน นาย ณัชพล อินทชิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
114  การศึกษาเปรียบเทียบคำอุปมาอุปไมยไทยจีน  นางสาว นฤมล ประทุม นางสาว จารุวรรณ แจ่มแจ้ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
115  การศึกษาเปรียบเทียบคำลักษณะนามสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน  นางสาว พัชริดา สิงหา นางสาว เพ็ญสิริ บริสุทธิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
116  ผลการศึกษาการเรียนลำดับเขตของนักศึกษาไทยโดยใช้แอปพลิเคชั่น chinese writer กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นายสิทธิกร อาจหาญ นางสาว ดาราวดี พร้าโมต  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
117  ความเป็นมาทางวัฒนธรรมและวิธีใช้ของตัวอักษรจีน 好 (ดี)  นางสาวฉัตรฑริกา กำเหนิด นางสาวนพรัตน์ สิงห์ลอ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
118  การวิเคราะห์คำสันธานที่ใช้บ่อยใน HSK4  นายสิทธิชัย เชื้อสวน นางสาวกาญจนา กงบัวภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
119  การศึกษาการเปรียบเทียบคำอุทานไทยจีน  นายภาคภูมิ มหาอำนาจ นางสาวชลธิชา กล่องชู  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
120  การศึกษาการเปรียบเทียบคำลักษณะนามของคำกริยาจีนไทย  นางสาวสุนิสา สิงห์ลอ นางสาวอนุสรา แดงชาวนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
121  การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนอุปมาอุปไมยจีน-ไทย ส่วนของใบหน้า คือ ตา หู จมูก หัวและปาก  นางสาวปวีณา จุมศักดิ์ นางสาว รัชนีกร ยอดออน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
122  การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนอุปมาอุปไมยจีน-ไทย ส่วนของใบหน้า คือ ตา หู จมูก หัวและปาก  นางสาวปวีณา จุมศักดิ์ นางสาว รัชนีกร ยอดออน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
123  การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนสัตว์ไทย-จีน โดยใช้สัตว์สิบสองนักษัตรเป็นกรณีศึกษา  นายเอกพล แซ่วื่อ นางสาวบุษยมาส สุริยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจีน  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
124  ศึกษาสถานการณ์การเรียนรู้คำพ้องรูปในภาษาจีนของนักศึกษาไทยโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็น กรณีศึกษา  นางสาวพิมพ์ชนก แซ่หวื่อ นางสาวศศิธร ฉิมกระมล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
125  การวิจัยในทางปฏิบัติในการสอนคำศัพท์ภาษาจีนโดยการเล่นเกม  นางสาวจารุภา สระทองเทียน นางสาวรุ้งลาวัลย์ เปลี่ยนสูงเนิน นางสาวพัชรพร ยอดแก้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
126  การผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  มดีฮะห์ สาแม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  นักศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กำลังตรวจสอบ
127  การเพาะเลี้ยงลิงลาวในสภาพปลอดเชื้อ  จิราภรณ์ ปาลี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
128  การศึกษาข้อผิดพลาดในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3  Torsak Romsomsa  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
129  สถานภาพและบทบาทของตัวละครชาย - หญิงที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องทองเนื้อเก้า  วรินทร์วรรณ นาคบุรี  มหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
130  การศึกษาลักษณะของเส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวพื้นเมืองของจังหวัดพิษณุโลก  สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
131  ความเป็นพิษร่วมกันระหว่างไกลโฟเสตกับคาร์เบนดาซีมต่อการเจริญเติบโตระยะต้นกล้าของผักบุ้งจีน  วราภรณ์ ฉุยฉาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
132  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยากลุ่ม NSAIDs เพื่อบรรเทาอาการ ปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มนตรา ศรีษะแย้ม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
133  ผลกระทบของความชำนาญในวิชาชีพบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผู้ทำบัญชีในจังหวัดขอนแก่น  นริศรา ธรรมรักษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
134  ผลกระทบของความชำนาญในวิชาชีพบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผู้ทำบัญชีในจังหวัดขอนแก่น  นริศรา ธรรมรักษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
135  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้อีเลิร์นนิ่ง  สุรินทร์ เพชรไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
136  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมกับพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  สุพิน จันทร์ธิมาน  สุโขทัยธรรมาธิราช  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
137  ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวพื้นเมือง  เอกพงษ์ กุลเจริญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
138  การศึกษาสภาพการบริหารจัดการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนนำร่องในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  นางสาวนิตยา พักดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
139  ปัจจัยความสำเร็จของกลุ่มอาชีพแกะสลักหัตกรรมพื้นบ้านล้านนาหมู่บ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  อัจฉรา เมฆสุวรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
140  ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของผู้ใช้บริการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  นายคำรณ สายโสภา  ราชภัฏพิบบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
141  สาขาวิชาดนตรีระดับอุดมศึกษาในประเทศมาเลเซีย (The higher education music programs in Malaysia)  เคลน บุณยานันต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
142  ปริมาณฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละอองขนาดเล็กในมหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  นางสาวอัญญาภา ราชจริต  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
143  การวิเคราะห์การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  คม กันชูลี  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 ด้านวิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
144  การวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าของนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พนาวัน เปรมศรี  กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 7 ด้านวิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
145  การวิเคราะห์ลักษณะการทำงานวิจัยสถาบัน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2555 - 2559 (Analysis of Feature Research Institute of Academic Supporting Staff of Pibulsongkram Rajabhat University, Since 2012 – 2016)  สุรชัย เกตุนิล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 ด้านวิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
146  ผลการจัดการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้เป็นทีมด้วยแอพพลิเคชั่น Edmodo รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ดวงกมล โพธิ์นาค  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
147  การพัฒนาศักยภาพขององค์กรสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมครอบครัวและชุมชนในการช่วยดูแลระยะยาวสำหรับสังคมผู้สูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กำลังตรวจสอบ
148  การวิเคราะห์การให้บริการห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มาลินี เห็มลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 ด้านวิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
149  ผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาด้วย การเรียนเป็นกลุ่มแบบการจัดการกันเอง (Self- Organized Teamwork : SOT) กรณีศึกษา 374221 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 1 An Error Analysis on Computer Programming for Education through Self-Organized Teamwork Learning : A Case Study of 374221 Computer Programming for Education 1  ธงชัย เส็งศรี   ม.นเรศวร  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
150  ความต้องการสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 6  นางสาวภัทราวรรณ เหล่าเขตกิจ  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
151  การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณจุลินทรีย์ทั่วไป และ Escherichia coli ที่พบในน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ (Analysis and Detection of General Microbial and Escherichia coli Contamination of Raw Milk from Dairy Farms in Rattanaburi District Surin Province)  ประภัสรา ศิริขันธ์แสง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
152  การศึกษาความต้องการของประชาชนที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  กลชยรรถ สนองคุณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ับัณฑิตศึกษา  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
153  ผลการจัดการเรียนรู้แบบ B-R-A-I-N ที่มีต่อการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย  เตือนใจ ผางคำ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
154  การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อสื่อภาพยนตร์  วสันต์ วังสุข  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
155  การเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติคณะวิทยาการจัดการ ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ดาริน เทพทองดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
156  การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ดารุณี บุญทั่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
157  การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร  รัชนก ซันประสิทธิ์  สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กำลังตรวจสอบ
158  การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนชั้น ม.6 ในรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม  นลินี โพธิ์ลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
159  ผลของโปรแกรมกระบวนการกลุ่มที่มีต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค ของนักศึกษาพยาบาล  ชวนนท์ จันทร์สุข  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
160  ผลของโปรแกรมการบูรณาการเชิงพุทธต่อความเข้มแข็งในการมองโลกและความผาสุกในชีวิต ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับเคมีบำบัด  ชวนนท์ จันทร์สุข  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
161  ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการจัดการความปวดหลังผ่าตัด  ชวนนท์ จันทร์สุข  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
162  การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2558  นันท์นภัส สุ่มยง  โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  บุคคลทั่วไป  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 ด้านวิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
163  รูปแบบความรักของคู่รักที่ทำการสมรส  ชวกร แป้นโพธิ์กลาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
164  ระบบตรวจสอบค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศภายในอาคารโดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย  รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
165  การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกลุ่มหัตถกรรมหญ้าแฝกปากโทก ตำบลปากโทก อำเภอเมือง พิษณุโลก  กนกพร ขอนวงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
166  รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นางมาริน จันทรวงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  บุคคลทั่วไป  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 ด้านวิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
167  ผลของน้ำคั้นมันแกวและสับปะรดต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากเป็ดและสามปอยดงในสภาพปลอดเชื้อ  นางสาวพรนภา ทิพยัคฆ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
168  พฤติกรรมที่นำไปสู่การตั้งครรภ์ในวัยเรียน  ปรีชา เรืองฤทธิ์ และคณะ  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
169  ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ภรณ์นุมาศ ภูมิสุวรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
170  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภักพิบูลสงคราม  สุมินตรา จรจาก  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
171  ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลวังค์ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร  นางมิ่งขวัญ พุกเปี่ยม  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
172  คุณภาพการให้บริการและส่วนประสมการตลาดในการส่งมอบบริการที่มีผลต่อความภักดีต่อการบริการด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการนำเข้า – ส่งออก ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี  นางสาวสุกัญญา แจ้งชุ่ม  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
173  ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นายนิรุตติ์ ทาอ่อน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 ด้านวิจัยสถาบัน   กำลังตรวจสอบ
174  การศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบของผู้เล่นเกมโปเกม่อน โก  อารียา ชาวหน้าไม้ และคณะ  ราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
175  Thailand 4.0: English Language Ability and Diversity Awareness Concerns in Scientific and Technological Collaboration  อนงนาฏ เพชรประเสริฐ  -  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
176  การตรวจหาสารเควอซิตินในสารสกัดสมุนไพรไทยด้วยเทคนิค HPLC-DAD  วิลาวรรณ เรือนสิทธิ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นักศึกษา ปริญญาเอก  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
177  การพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังบงค์ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร  นายมงคล พุกเปี่ยม  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
178  THE USES OF VERB TENSES IN CHINESE AND THAI STUDENTS’ EFL COMPOSITIONS  อนงนาฏ เพชรประเสริฐ  มหาวิทยาลัยพะเยา  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
179  การพัฒนาการเรียนรู้วิชาปักษีวิทยาโดยการจัดกิจกรรมดูนกในโรงเรียน  สมบูรณ์ คำเตจา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  บุคคลทั่วไป  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
180  รายงานการวิเคราะห์สภาพการศึกษาของนักศึกษาคงอยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปริญญาตรี (4ปี) ประจำปีการศึกษา 2554-2558  กรวรรณ ทองสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  บุคคลทั่วไป  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 ด้านวิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
181  ฟีโนไทป์ของเชื้อ Staphylococcus aureus และเชื้อ Escherichia coli จากโรงพยาบาลพิจิตร  เชิดชาย แซ่ฮ่วน  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
182  : รูปแบบการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโดยมิติทางวัฒนธรรมชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยง บ้านมอเกอร์ยาง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  เกรียงไกร กันตีมูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
183  การวิเคราะห์การพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นางกัญญาวีร์ สมนึก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  บุคคลทั่วไป  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 ด้านวิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
184  รายงานการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  อดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 ด้านวิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
185  การหาประสิทธิภาพสื่อการสอนและคุณภาพแบบทดสอบ รายวิชา การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า เรื่อง อิมพีแดนซ์อนุกรมของสายส่งกำลังไฟฟ้า  กานต์ ทิปะกะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
186  การพัฒนาและประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมสืบสานวัฒนธรรมของเยาวชนในชุมชน และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด  อนันต์ แย้มเยื้อน  ราชภัฏอุตรดิตถ์  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
187  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญาในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัวเรา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2  เวลิกา ไผ่เรือง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กำลังตรวจสอบ
188  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสอนสตอรี่ไลน์ เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2  นางสาววีนัส อยู่แย้ม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กำลังตรวจสอบ
189  ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของผู้ใช้บริการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  นายคำรณ สายโสภา  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
190  การจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ด้วยทฤษฏีการเรียนการสอนแบบห้องเรียน  ไมตรี ริมทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
191  การพัฒนาเศษไม้เหลือใช้สำหรับการออกแบบเก้าอี้พักผ่อนภายในบ้านสไตล์คันทรี่  พรชัย ปานทุ่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
192  การออกแบบชุดโต๊ะรับประทานอาหารสไตล์มินิมอล  พรชัย ปานทุ่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
193  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาสื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสาร  พิชญาพร ประครองใจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
194  ปัญหาเด็กและเยาวชนไทยในนวนิยายสะท้อนสังคม  พิชญ์พัณณ์กุณ พันสด  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
195  การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในจังหวัดนครสวรรค์  ธี่ระยุทธ เตียนธนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  บุคคลทั่วไป  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
196  การเตรียมเม็ดบีดเครื่องสำอางและการปลดปล่อยวิตามินอีเครื่องสำอางบรรจุน้ำมันอะโวกาโด  วิษณุ ธงไชย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
197  การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรถม้าจำลอง บ้านนาก่วม จังหวัดลำปาง  นันทิยา สมสรวย  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 5 ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
198  การออกแบบเคาน์เตอร์อเนกประสงค์ กรณีศึกษาร้านกาแฟฝ้ายเงินสาขา 5 จังหวัดพิษณุโลก  ปรารถนา ศิริสานต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
199  การออกแบบชุดโต๊ะวาดเขียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี  ปรารถนา ศิริสานต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
200  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปวดหลังของพนักงานเก็บขนขยะเทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อมรรัตน์ สุขเจริญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
201  ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกฉานทางด้านสุขภาพกับพฤติกกรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  เบญญาภา พ่วงพร้อม  ราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
202  ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  ว่าที่ ร.ต.หญิงยุวดี พ่วงรอด  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
203  การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการชุดฝึกอบรมเรื่องโรคเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  กนกพร ไพศาลสุจารีกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ป.เอก  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
204  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่ข้างเคียงถนนมอเตอร์เวย์สายตะวันออก (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)  apisek pansuwan  มหาวิทยาลัยศิลปากร  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
205  โลหะในฝุ่นถนนเทศบาลนครเชียงราย  ปาจรีย์ ทองสนิท   ม นเรศวร  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
206  วิเคราะห์ระยะทาง และเวลาในการเดินทางของอาจารย์นิเทศในการไปสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2556-2558  สุรีย์พร แก้วหล่อ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 ด้านวิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
207  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอายุของข้าราชการบำนาญ ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อนุสรา เสือโต  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ชั้นปีที่ 4  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
208  ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก  บุญสม หลวงวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปี4  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
209  การพัฒนาชุดปฏิบัติการ เรื่อง สมดุลเคมี โดยใช้หลักการของไหลจุลภาคแบบกระดาษ  miss nattawan tipnet  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
210  การสร้างเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิคเกมิฟิเคชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  บุญญารินทร์ อ่อนนุ่ม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
211  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์บนเว็บ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม  ทับทิม วงศ์หนองแวง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
212  การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของฟักข้าว และมะม่วงหาวมะนาวโห่ในระยะเวลาสุกต่างๆ  ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  บุคคลทั่วไป  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
213  วิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า ๘๐ ปี : กรณีศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่าง  ดร.นุศรา วิจิตรแก้ว  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
214   การศึกษาวิธีกระบวนการหมักน้ำปลาปรุงรสจากปูนา (น้ำปลาปูนา)  มุกรินทร์ ดุจพรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
215  การคัดเลือกแบคทีเรียทนเค็มที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสในปูนาดอง Screening of Halophilic Lipase-Producing Bacteria from Rice-field Crap Fermented  ลดาวัลย์ บุญวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
216  ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสม ระหว่างกังหันลม และเซลล์แสงอาทิตย์ บริเวณทุ่งทะเลแก้ว  ทวีศักดิ์ ตันอร่าม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
217  การหาจุดเหมาะสมในการผลิตก๊าซโอโซนจากวิธีการการปล่อยประจุแบบโคโรน่า (Corona Discharge) ด้วยเทคนิคแรงดันไฟฟ้าสูง ความถี่สูง  ทวีศักดิ์ ตันอร่าม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
218  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในจังหวัดพิจิตร  น้ำทิพย์ วงเงิน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
219  การศึกษาแนวโน้มและทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาที่อยู่อาศัย กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
220  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของสตรี ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  ศุลีมาส ใจคำ  มหาวิทยาลัยเนรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
221  ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของตำรวจชั้นประทวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6  ร.ต.ท.สมพร จันต๊ะวงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
222  อิทธิพลของปุ๋ยต่อการตอบสนองทางสรีวิทยาและผลิตของมันสำปะหลัง  ระพีพรรณ ประจันตะเสน  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
223  การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตของพันธุ์ข้าวเหนียวดำ  ระพีพรรณ ประจันตะเสน  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
224  ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ส่งเสริมความรู้เรื่องมันสำปะหลัง ชุมชนบ้านสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  จีรนันท์ วัชรกุล  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
225  การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6  นงลักษณ์ ช้างพินิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
226  -  ปนพงศ์ งามมาก  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  บุคคลทั่วไป  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน
227  ผลสัมฤทธิ์การใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง คำคล้าย : ความหมายและการใช้ ของนักศึกษารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  สุชาดา เจียพงษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
228  การยอมรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของเกษตรกรผู้ปลูกพริก จังหวัดชัยภูมิ  ณัฐพร จินดาวงศ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
229  การพัฒนาการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการพึ่งพาตนเอง ในชุมชนบ้านนาแล ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  นายสถิตย์ มโนการ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
230  การสำรวจและวิเคราะห์ความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์จากพืชในสกุล Diospyros ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  นายจักรพงษ์ บุญตันจีน  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
231  ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ตามแนวทางการหยุดเดิน และพูดคุยกับประชาชน (stop walk and talk) ด้านป้องกันอาชญากรรม สถานีตำรวจภูธรวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ร.ต.ท.คฑาวุธ พรมใจ  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
232  ผลเฉลยที่เป็นจุดสมดุลในที่สุดของระบบสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วง  วรรณา จันทร์ดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
233  สังคมสูงวัยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น  โชติกา สิงหาเทพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
234  ศักยภาพขององค์กรสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้งานการส่งเสริมครอบครัวและชุมชนในการช่วยดูแลระยะยาวสำหรับสังคมผู้สูงอายุ  ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
235  ผลเฉลยที่เป็นคาบ 4 ของระบบสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วง  ศุภิสรา จันทร์เพ็ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
236  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนเสริมรำข้าว  ภัทราวดี สุขชนะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กำลังตรวจสอบ
237  สารัตถะและกลวิธีการนำเสนอกวีนิพนธ์ของอัคนี หฤทัย ในวารสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ช่วงก่อนและหลังรัฐประหาร พ.ศ. ๒๕๕๖-พ.ศ.๒๕๕๘  นางลักษณา เทศารินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
238  พื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกกับความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน กรณีศึกษา: สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ (ฝั่งตะวันออก)   ลลิตา สุ่มแก้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
239  ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พิรพร เขียวเขิน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
240  พื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกกับความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน กรณีศึกษา:สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  เพ็ญนภา มาสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
241  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ดร.ศิรีรัชส์ อินสุข  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 7 ด้านวิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
242  การหาผลเฉลยของสมการ Cahn-Allen ที่อยู่ในรูปของเวลาที่เป็นเศษส่วน โดยใช้ระเบียบวิธีการลาปลาซโฮโมโทปีเพอร์ทูเบชั่น  มธุรดา กรัพนานนท์  แม่โจ้  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
243  การวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ศิรินทร์ ทิมจันทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 ด้านวิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
244  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสมะขามปรุงรสสำเร็จรูปจากมะขามหวานตกเกรด  พรดรัล จุลกัลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
245  การศึกษาแบบจำลองความคิดทางเคมีของนักศึกษา เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี  พิมประภา อินต๊ะหล่อ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาเอก  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
246  ชุดฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มีผลต่อความอ่อนตัวของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี  สุทธินันท์ พิมพ์สวรรค์   สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
247  วิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปีการศึกษา 2556-2558  นางสาวหนึ่งฤทัย ล้อมผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 ด้านวิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
248  การส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่มีเว็บสนับสนุน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อภิรุณห์ ไลไธสง  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
249  ปริมาณกรดฮิวมิคในน้ำหมักชีวภาพ ด้วยวิธีการแช่ยุ่ยใบไม้  เมตตา เถาว์ชาลี  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
250  เพลงพื้นบ้านพลายชุมพล : การบันทึกเสียงเพื่อการอนุรักษ์  ธิปไตย สุนทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
251  ภาพการ์ตูนจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (ระหว่างเดือนสิงหาคม 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557)  numfhon sarakun  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/กำลังตรวจสอบ
252  A general viscosity splitting algorithm for solving inclusion and equilibrium problems.  อังศิกา ไชยบาล  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
253  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ชญานิษฐ์ ศศิวิมล ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
254  ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ภรณ์นุมาศ ภูมิสุวรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
255  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่บูรณาการกับการพัฒนาสังคมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในรายวิชา GEHU 103 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  Pavida Mahawong  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
256  ทฤษฎีบทการลู่เข้าอย่างเข้มสำหรับผลเฉลยของจุดตรึงและปัญหาอสมการการแปรผันสำหรับวงศ์จำกัด  สิรินาถ ท้วมเพ็ง  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
257  การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำมันไบโอดีเซลจากเมล็ดสำโรงและการทดสอบสมรรถนะที่มีต่อเครื่องยนต์ดีเซล  ว่าที่ ร.ต.ชัยณรงค์ หล่มช่างคำ และ ผศ.ดร.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ  วิทยาลัยพิชญบัณฑิต และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
258  การหาผลเฉลยของสมการเนเวลล์-ไวท์เฮด-เซเกล ที่อยู่ในรูปของเวลาที่เป็นเศษส่วน โดยใช้ระเบียบวิธีการแปลงลาปลาซโฮโมโทปีเพอร์ทูเบชั่น Laplace Homotopy Perturbation Method for Time-fractional Newell-Whitehead-Segel Equations  นางสาวจอมขวัญ ภิญโญภาพ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
259  การพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  เทวฤทธิ์ วิญญา  มหาวิทยาลียราชภัฎลำปาง  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
260  องค์ประกอบของคำโปรยบนปกหลังหนังสือวรรณกรรมเยาวชน  พัชรพร มูลมั่ง  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
261  องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากฝาง: พืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ  รุ่งทิพย์ กาวารี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
262  การส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่มสืบสวนร่วมกับ Google Apps for Education สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  พีรพงศ์ เพชรกันหา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
263  ปัจจัยกำหนดการลงทุนโดยตรงจากประเทศจีนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย  นายธนาวุฒิ ฤกษ์ดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
264  ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  มนตรี พรมน้อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
265  การวิเคราะห์วัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนายกเทศมนตรี จังหวัดลำปาง  อัญธิชา มั่นคง  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
266  การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการนำมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  สยามรัฐ เพชรพรหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
267  การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเพศหญิงเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็ก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  สุนีย์ สงวนศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
268  ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดหยาบจากใบเตยและใบผักชีลาวต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด Antimicrobial Activity of Crude Leaf Extracts of Pandanus amaryllifolius Roxb. and Anethum graveolens Linn. Against Some Pathogenic Bacteria  พรทิพย์ พึ่งม่วง  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
269  การศึกษาแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  วณิชยา ประไพภักดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา 5867405002  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
270  การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  วรัญญา กันสุข  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
271  การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพของการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิจิตร  ศิวกานต์ เชาวนะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
272  การศึกษาประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรมและผลกระทบจากการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  อัครพงษ์ เพ็ชรพูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
273  ปัจจัยที่มีความสัมพันธฺกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ธารินี ทับทิม  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ชั้นปีที่ 4  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   เข้าร่วมงานประชุม
274  การหาปริมาณสารตะกั่วในแป้งมันสำปะหลังโดยใช้คลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้  พรกมล รูปเลิศ  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
275  อิทธพลของอุณหภูมิต่อการย้อมติดสีเส้นไหมด้วยชังข้าวโพดสีม่วง  สุวันนาลี ถาวอนวง  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
276  พัฒนาการย้อมผ้าฝ้ายด้วยซังข้าวโพดสีม่วง  มะลัลำมอน ถันทะเทบ  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
277  แนวทางการพัฒนาการบริหารหลักสูตรการตลาดแบบการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  พัชรา วงศ์แสงเทียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
278  ปัจจัยที่มีความสัมพันธฺกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ยุวดี ตรงต่อกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   เข้าร่วมงานประชุม
279  การควบคุมการรดน้ำในสวนบนแอนดรอยด์แอปพลิเคชั่น  วโรดม มูระวงษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
280  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  กัลยา วื่อปรัชญากุล  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
281  ทัศนคติของประชาชนต่อบทบาททหาร ในการป้องกันปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษาพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  อดิศักดิ์ บัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
282  การประเมินระดับเสียงจากการจราจรบริเวณโรงพยาบาลในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก  วนาวัลย์ นวนแก้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
283  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาพื้นฐานของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับการสอนแบบปกติ  นายสุวรรณ เนื่องเกิด  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
284  การวิเคราะห์ปริมาณสารเคอร์ซิตินในฝางด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง  วรางคณา พรหมเมฆ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
285  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  สุกัลยา ทองศรี  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
286  ผลของแคลเซียมและโซเดียมไอออนที่มีต่อคุณสมบัติทางรีโอโลจีของอิมัลชันน้ำมันรำข้าวที่มีคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC)  สิปปภาส กมลวรเดช  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
287  การหาประสิทธิภาพสื่อการสอนและคุณภาพแบบทดสอบ รายวิชา การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า เรื่อง อิมพีแดนซ์อนุกรมของสายส่งกำลังไฟฟ้า  Kan Tipaka  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
288  การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้กิจกรรมตอบสนองต่องานเขียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ทิศากร ไชยมงคล  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
289  การประเมินประสิทธิภาพของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่  วีระชาติ จริตงาม  ราชภัฏนครสวรรค์  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/กำลังตรวจสอบ
290  คุณภาพชีวิตการทำงานแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  คมสันต์ นาควังไทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
291  การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวเกรียบสาหร่ายเตาบ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  สิริยุพา เลิศกาญจนาพร  แม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
292  การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวเกรียบสาหร่ายเตาบ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  สิริยุพา เลิศกาญจนาพร  แม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
293  การวิเคราะห์ความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ จากน้ำตะโกนาในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  นายจักรพงษ์ บุญตันจีน  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาเอก  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
294  การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัย  numfhon sarakun  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
295  ผลของพันธุ์ข้าวที่มีต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ข้าวกรอบแบบแท่ง  น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
296  การพัฒนารูปแบบรายการสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง ผสมผสานเทคนิคถ่ายทำแบบวีมิค กรณีศึกษา ผ้าทอลายดอกปีบ  อธิติยา ศิริวัฒน์  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
297  การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ชุมชนบรมไตรโลกนาถ 21 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ยรรยงวรกร ทองแย้ม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
298  การแยกเชื้อแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากงาขี้ม้อนและการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค  นายอานนท์ ฤกษ์งาม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
299  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมัส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  อ้อมใจ ซ้อนเพชร  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   เข้าร่วมงานประชุม
300  การผลิตเอนไซม์เซลลูเลสของแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับไลเคน Parmotrema sp.  พิมพรรณ วสุนันต์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นักศึกษา อุดมศึกษา  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
301  แนวคิดและภาพสะท้อนสังคมในบทเพลงสลา คุณวุฒิ ช่วงสังกัดบริษัทเพลง  Pissamai Donsomjitr  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
302  ผลผลิตของข้าวหอมมะลิที่ผ่านการปลูกโดยใช้ลีโอนาไดต์เป็นวัสดุปรับปรุงดิน  ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
303  การทดสอบกิจกรรมการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับไลเคน  นุชธิดา เป็กธนู  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
304  การจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทไม้ไผ่ของวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านหนองแซงสร้อยอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี The Supply Chain Management Products for Enterprises Communities of Bamboo Basketry Ban Nong Saeng Soi Nong Wua Sor District Udon Thani Province  จินตนา สุริยะศรี ธัญญาภรณ์ ใจปานแก่น ณัฐรดี ภู่มงคลสุริยา  วิทยาลัยพิชญบัณฑิต  บุคคลทั่วไป  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
305  ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Mucuna bracteata ในสภาพปลอดเชื้อ  เวียงแก้ว ไชยะสอน  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
306  การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปลาแปรรูปบ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  พยุงศรี ดีโคตร  วิทยาลัยพิชญบัณฑิต  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
307  การประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2558  พรหมธร พูลสุข  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
308  ผลเฉลยของสมการเบอร์เกอร์แบบ 2+1 มิติ โดยวิธีการแยกเนเชอรัลอโดเมียน  ทิพย์วรรณ เสนสม  แม่โจ้  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
309  ศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  น.ส.จารุวรรณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 ด้านวิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
310  การประยุกต์ใช้อินดิเคเตอร์จากสารธรรมชาติโดยใช้หลักการไมโครสเกล  ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
311  การประเมินผลการจัดการการเรียนรู้เพื่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2  นางบุณฑริกา บุญศิริตระกูล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
312  ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ VARK Learning Style ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกี่ยวกับพัฒนาการวัยก่อนคลอด และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาพยาบาล  ดร.รุ่งทิวา หวังเรืองสถิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
313  แนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวสู่เกษตรผสมผสานของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  ปรีชานันท์ ด่านตระกูลหิรัญ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
314  ผลของกรดซาลิไซลิกต่อการเจริญเติบโตของข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 105 ในดินที่ปนเปื้อนเอนโดซัลแฟน และปลูกแบบแล้งสลับน้ำขัง  ฐิติพรรณ โอชา  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
315  การพัฒนารูปแบบการระดมพลังภาคีชุมชนบ้านไร่เพื่อการมีส่วนร่วมพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  ดร.ศุภาณ์นาฏ สุวรรณกิจ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
316  ผลสัมฤทธิ์จากการให้ความรู้ด้านการทำบัญชี แก่วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านปากคลอง ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  ระริน เครือวรพันธุ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กำลังตรวจสอบ
317  ศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงต่อการต่อการติดเชื้อ HIV ของนักเรียนขยายโอกาส  จิตตระการ ศุกร์ดี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
318  การหาปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์จากฟางข้าวโดยการย่อยสลายด้วยกรดอะซิติก Determination of reducing sugar from rice straw with acetic acid digestion  อภิสรา แซ่จันทร์  แม่โจ้  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
319  ผลของกรดซาลิไซลิกต่อการเจริญเติบโตของหญ้าแพรกในดินที่ปนเปื้อนแอนทราซีนและฟลูออรีน  สายธาร บุญก้อน  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
320  การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางด้านการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 รายวิชา “การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 2 โดยเทคนิคการลงมือให้ปฏิบัติจริง  ธีรภัทร์ พุ่มพลอย  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
321  "-"  สาวิตรี ทิพนี  แม่โจ้  บุคคลทั่วไป  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กำลังตรวจสอบ
322  การศึกษาผลของการเติมสารสกัดพรีไบโอติกจากรากบัวในแป้งหมักขนมจีนต่อการผลิตกรดแลคติกของเชื้อ Lactobacillus acidophilus  ทะเนตร อุฤทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
323  ผลของรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพต่อสถานะสุขภาพของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ดร.วรรณภา ประทุมโทน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
324  การพัฒนาเครื่องอบผลิตภัณฑ์แผ่นแปะกันยุงสำหรับเด็กวัยทารกจากสมุนไพรไทย โดยการประยุกต์การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานร่วม  ถิรายุ ปิ่นทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
325  การพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปโดยใช้วิธีการมีส่วนร่วม กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  อนุเทพ ธนานุกูลสมบัติ  วิทยาลัยพิชญบัณฑิต  บุคคลทั่วไป  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
326  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้เทคนิคการสอนของโรเบิร์ต กาเย่  สุขสมาน สังโยคะ  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
327  -  น้ำอ้อย ปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาเอก  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   กำลังตรวจสอบ
328  ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกัน โรคข้อเข่าเสื่อมของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านเขาฟ้า ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  วิภาพร สิทธิสาตร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
329  แนวโน้มและความต้องการสวัสดิการสังคมของคนไทย ในยุคประเทศไทย 4.0  นายธานี ถังทอง, อมรรัตน์ ผาละศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
330  ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง ศรีจันทร์ ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  พชรภรณ์ ศิริจันทร์  ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษา ปี 4  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
331  ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง ศรีจันทร์ ของนักศึกษาปริญญาตรีมหาหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  วาสินี เกิดดอนแฝก  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
332  การหาปริมาณสังกะสีในผักด้วยเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี  อารยา หล้ายวน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
333  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม  วาสนา แตะอินรัมย์  ราชภัฏมหาสารคาม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
334  การส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแข่งขัน ร่วมกับเทคนิคเกมิฟิเคชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร  นายวชิระ อุดมรัตน์  ราชภัฏมหาสารคาม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
335  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม  อรอนงค์ หนูบุญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
336  การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม  ปวีณา โคตรไกรสร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
337  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ประทุมพร ราชพรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
338  การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาวิทยาลัยพิชญบัณฑิต โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง  กัลยารัตน์ หัสโรค์  วิทยาลัยพิชญบัณฑิต  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
339  ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการประมูลทะเบียนรถจากกรมการขนส่งทางบกของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  เกศกนก วงศ์สำเร็จ  ราชภัฎเชียงใหม่  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
340  การสกัดระดับจุลภาคโดยอาศัยการกระจายตัวในวัฏภาคของเหลวสำหรับ วิเคราะห์สารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในปัสสาวะด้วยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟี  พ.ต.ท.หญิง ศรวนีย์ มณีรัตน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
341  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ เขต 1  ดาวสวรรค์ รื่นรมย์  ราชภัฎเชียงใหม่  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
342  พลาสติกชีวภาพต้านเชื้อด้วยอนุภาคนาโน TiO2 และ ZnO  สมฤทัย ตันมา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
343  ทัศนคติที่มีต่อการออมเพื่อเข้าสู่วัยชราของประชากรวัยทำงาน : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกร ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  นายสุเทพ คำเมฆ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
344  ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการเจริญและการสร้างกรดอินโดลอะซิติกของราเอนโดไฟต์  นางสาววิไลลักษณ์ โคมพันธุ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  บุคคลทั่วไป  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
345  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม  นางสาววณิชยา ตุ้มแขบทอง  มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
346  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ Tourists Satisfaction Toward the Wat Phra That Pha Son Kaew in Phetchabun Province  นางสาวกานต์พิชชา สิงห์เผ่น และ นางสาวสุดารัตน์ ใจดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
347  การสำรวจพันธุ์พืชสมุนไพรในเขตพื้นที่บ้านดอยงาม หมู่6 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  พัชราวรินทร์ เรือนโต  ราชภัฏเชียงราย  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
348  แนวทางการเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โชติ บดีรัฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
349  การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานผ่านสื่อสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม  ณัฐวุฒิ นาสินพร้อม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
350  การศึกษาศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา : อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น  อัชชญา จักรโนวัน  ขอนแก่น  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
351  การสร้างโจทย์คำถามแบบปรนัย โดยใช้ความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่ถูกต้อง เพื่อสร้างตัวเลือกที่ถูก และสลับเนื้อหาเพื่อสร้างตัวเลือกที่ผิด  ภรภัทร อภิสารบุญมา  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
352  ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส  อับดุลเราะห์มาน สาและ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  บุคคลทั่วไป  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
353  การศึกษา เรื่อง “ถอดบทเรียนการเรียนรู้รูปแบบการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ กรณีศึกษาอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร”  กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  บุคคลทั่วไป  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
354  ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรทำนาข้าว บ้านโป่งสุริยา ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  ปาริชาติ วงษ์วริศรา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
355  การตั้งชื่อร้านค้าในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษาการใช้ภาษาและที่มาของการตั้งชื่อ  สิทธิพร ตุ้มปุก สุภัทรา ดาวเรือง พิลัยพรรณ แต้มทองทา และสุชาดา เจียพงษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
356  การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้สารฆ่าแมลงของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม  สุภาวดี แขมภูเขียว  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
357  การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าและความพึงพอใจในธุรกิจค้าปลีก ของจังหวัดมหาสารคาม  กัญญาณัฐ รักษาผล  ราชภัฏมหาสารคาม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
358  ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาวะกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน มัธยมต้นในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39  นางสาวมณีรัตน์ ฉิมมากรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
359  การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชุติมา เจริญผล  ราชภัฏนครสววรรค์  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
360  การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์จากลานและตาล ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
361  การค้นหาคำตอบในข้อสอบแบบอัตนัย โดยใช้วิธี regular expression และตรวจให้คะแนน โดยใช้วิธี matching  พงษ์เทพ รักผกาวงศ์  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
362  ชุดควบคุมการระบายความร้อนที่คอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยโปรแกรมอาดูโน่  สรศักดิ์ ทิมทอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
363  ผลของกรดซาลิไซลิกต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในดินเค็มที่ปนเปื้อนแอนทราซีนและฟลูออรีน  นรินทร์ เครือม่วง  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
364  ชุดควบคุมการรักษาระดับแรงดันด้วยอาดูโน่  นายชลิต จิตอารีย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
365  กิจกรรมนันทนาการบำบัดสำหรับเด็กพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อัครเดช จันทร์คุ้ม  ราชภัฎอุตรดิตถ์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
366  พัฒนาการอ่านสะกดคำภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกและพาวเวอร์พอย สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก  สุธีรา จันทรา  ราชภัฎอุตรดิตถ์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
367  แบบจำลองไข้เลือดออก  ถิรภัทร มีสำราญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
368  การกระจายอำนาจท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0  ธนิกานต์ ศรีจันทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
369  ระบบคอนเวอร์เตอร์ ขนาด 1 kW สำหรับเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร  วสันต์ เพชรพิมูล  ราชภัฏกำแพงเพชร  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
370  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  สาวิตรี เปี่ยมบุญ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
371  การศึกษาระดับภาวะซึมเศร้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อภิรดา บรรยงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
372  การศึกษาศักยภาพการกรองสารเคมีของต้นลิงลาว  ณัตฐิยา ชัยชนะ  ราชภัฏเชียงราย  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
373  แนวทางการส่งเสริมอาชีพคนพิการตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  นางนนทชา ชัยทวิชธานันท์ และนางสาวยศวดี นิรารมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
374  การตรวจจับและจำแนกความผิดพร่องของตัวนำโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยตรรกศาสตร์คลุมเครือ  กิตติศักดิ์ คงสีไพร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
375  ทิศทางการพัฒนาท้องที่ชนบทตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย  เสาวนีย์ จันทสังข์  มหาวิทยาลัราชภัฏชัยภูมิ  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
376  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อำเภอเมือง  ปวีณา สุดซา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
377  ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ปีการศึกษา 2558  จินดาวรรณ เงารัศมี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
378  การวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  วันเพ็ญ ตรงต่อกิจ  ี่ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 7 ด้านวิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
379  การพัฒนาตำรับไมโครเจลจากสารสกัดใบบัวบก  นางสาวศิริรัตน์ พันธ์เรือง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
380  การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนที่มีผลต่อผลิตภาพการผลิตอ้อยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  สุจิตราพร พากเพียร  นเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
381  การใช้เมล็ดถั่วปากอ้าและเมล็ดหมามุ่ยต่อการเจริญเติบโตของปลานิล  สุภาวดี แหยมคง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
382  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา แอพพลิเคชั่นอูเบอร์ (UBER Application)  ปริฉัตร แก้วเขียว  ศิลปากร  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
383  การศึกษากระบวนการผลิตชาใบสะทอน  สุภาวดี สำราญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
384  ปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมของแอพพลิเคชั่น Foodstory ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Foodstory ในเขตกรุงเทพมหานครฯ  จักริน พงษ์ศรี  ศิลปากร  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
385  ผลของอิมัลซิไฟเออร์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญญาหารชนิดผงจากกากถั่วดาวอินคา  หทัยทิพย์ ร้องคำ  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
386  การศึกษาประสิทธิภาพของรถพ่นยาเอนกประสงค์แบบไร้คนขับ  โกเมน หมายมั่น  มหาวิทยาลัยรายภัฏนครสวรรค์  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
387  การพัฒนาพลังงานทางเลือกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วิษณุ บัวเทศ  ราชภัฏกำแพงเพชร  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
388  ปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมของแอพพลิเคชั่น Foodstory ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น Foodstory ในเขตกรุงเทพมหานครฯ  นพดล อ่ำสอาด  ศิลปากร  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
389  ผลกระทบของระดับเสียงจากการจราจรบริเวณโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก  รุ่งนภา เจนจบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
390  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา แอพพลิเคชั่นอูเบอร์ (UBER Application)  วันอาษา แป้นพยอม  ศิลปากร  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เข้าร่วมงานประชุม
391  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้การสร้างนิทานสองภาษาไทย-จีน  เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
392  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การแปรรูปผักพื้นบ้านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มาลัย หงษ์ไกร  ราชภัฏอุตรดิตถ์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
393  การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนด้วยการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับเพลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  จิราพร ทวนไกรพล  ราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
394  การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของวัยรุ่นตอนปลาย  ทิวารินทร์ ทองรอด  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
395  การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของวัยรุ่นตอนต้น  นายนิติพล เรืองฤทธิ์  มหวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
396  การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของวัยรุ่นตอนกลาง  อรอุมา ม่วงอร่าม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
397  การศึกษาข้อผิดพลาดในการแปลภาษาสุภาพรูปยกย่องของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (A Study of Mistakes in Translating Japanese Honorific Language of Third-Year Japanese Major Students at Pibulsongkram Rajabhat University)  สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์, ฉลัญธร ช่างนาวา, ทิพย์สุดา เจริญทรัพย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
398  การส่งเสริมและการจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ  น้ำเงิน จันทรมณี  มหาวิทยาลัยพะเยา  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   กำลังตรวจสอบ
399  การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ กับพนักงานในสถานประกอบการ  น้ำเงิน จันทรมณี  มหาวิทยาลัยพะเยา  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   กำลังตรวจสอบ
400  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านซำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
401  การศึกษาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก  นางสาวธัญญรัตน์ แจ่มดี  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
402  การจัดการกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  อัครเดช ศิวรักษ์  เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
403  การศึกษาปริมาณการเกิดก๊าซชีวภาพจากการหมักมูลของสัตว์  กมลชนก ปลื้มบุญ  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
404  การพัฒนาการอ่านเพื่อการสื่อสารโดยใช้เอกสารจริงที่พบเห็นในชีวิตประจำวันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  นางสาวอภิญญา เรือนเครือ, ดร.บัญชา สำรวยรื่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
405  การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกลุ่มหัตถกรรมหญ้าแฝกปากโทก ตำบลปากโทก อำเภอเมือง พิษณุโลก  กนกพร ขอนวงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
406  การใช้กิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  นางสาวปรียาภรณ์ พันธุ์หนองหว้า, ดร.บัญชา สำรวยรื่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
407  การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกลุ่มหัตถกรรมหญ้าแฝกปากโทก ตำบลปากโทก อำเภอเมือง พิษณุโลก  กนกพร ขอนวงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
408  อิทธิพลของแสงไฟแอลอีดีต่อการเจริญเติบโตของต้นพิทูเนียพันธุ์ Purple ภายใต้ระบบการปลูกพืชแบบกึ่งปิด  นายทิวา จามะรี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
409  การพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดคำด้วยคำคล้องจองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น  นางสาวจริยา จิตอารี, ดร.บัญชา สำรวยรื่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
410  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด : Factor effecting of blood sugar level among uncontrollably blood sugar in Type 2 diabetes mellitus patients  กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
411  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยจากลายพิมพ์ไอเอสเอสอาร์  กิตติศักดิ์ เฉนียง  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
412  ผลของสารตัวเติมต่อผงสีที่ผลิตจากซังข้าวโพดสีม่วงด้วยเครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งคู่  จำปาทอง ทำมะวง  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
413  การพัฒนาโรงเรือนเพาะปลูกพืชไร้ดินระบบอัตโนมัติ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกร อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  ธีรพจน์ แนบเนียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
414  การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยเน้นการใช้รูปภาพแทนตัวอักษรสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น  นางสาวชนิดาภา อิทธิยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
415  การประยุกต์ใช้อินโฟกราฟิก เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม (Applying Info graphics for the art and cultural propagation)  ชมัยพร กาญจนพันธุ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
416  การพัฒนาระบบไฟกระพริบจราจรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการควบคุมพลังงาน โดยใช้เทคนิคพัลส์วิดมอดดูเลชั่นคอนโทรล  สมโภชน์ วงษ์เขียด  ราชภัฏกำแพงเพชร  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
417  การศึกษาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะโม่สว่างสรรค์ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  กรแก้ว ผิวอ่อน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
418  การพัฒนาระบบสารสนเทศการจองห้องประชุมออนไลน์กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  พิทูร กาญจนพันธุ์  ราชภัฏลำปาง  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
419  การพัฒนาการอ่านและการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น  นางสาวกัญจนพร แจ่มศรี, ดร.บัญชา สำรวยรื่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
420  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรม ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา แอพพลิเคชั่น 7-Eleven TH  ณัฐภัณฑ์ พงษ์ณะเรศ  ศิลปากร  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
421  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรม ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา แอพพลิเคชั่น 7-Eleven TH  นิภาพร กลิ่นระรื่น  ศิลปากร  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
422  การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี KWL Plus ที่มีต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาน และการแก้ปัญหา เรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  กาเหว่า กล่ำเงิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
423  การผลิตน้ำตาลจากลำต้นแห้งของหญ้าคาโดยกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยกรดเจือจาง  นำโชค มั่นหมาย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กำลังตรวจสอบ
424  การศึกษาคุณภาพชีวิตของคนพิการในเขตอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  นางสาวพรทิวา ดาทอง  ราชภัฏนครราชสีมา  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กำลังตรวจสอบ
425  การเพิ่มประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของฟิล์มออกไซด์ของสังกะสีเจือด้วยออกไซด์ของอลูมิเนียม1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่เตรียมโดยเทคนิค อาร์-เอฟแมกนีตรอนสปัตเตอร์ริง  ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  บุคคลทั่วไป  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
426  การศึกษาแนวคิดเรื่องพันธะโคเวเลนต์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแบบการสืบเสาะหาความรู้(5E)  ปัทมาพร ตุ่นทอง  รังสิต  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
427  ปัญหาการจัดทาบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหัวเดียด อาเภอเมือง จังหวัดตาก  นางสาวรุจาภา. สุกใส  เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
428  การประยุกต์การออกแบบการทดลองสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าความถี่สูง  เดือนแรม แพ่งเกี่ยว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
429  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์หรับการแปรรูป ธูปหอมอัมพัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
430  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์หรับการแปรรูปผลไม้ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดตาก  ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
431  การศึกษาการพัฒนาระบบงานขายร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า  กฤษฎา บัวเเก้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
432  การผลิตใบมีดและชุดด้ามจับสำหรับมีดกรีดยางพารา  เดช เหมือนขาว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  บุคคลทั่วไป  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
433  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การรับรู้สื่อในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย จังหวัดอุดรธานี  นาย ราชสีห์ ศรีเสน่ห์  วิทยาลัยพิชญบัณฑิต  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
434  อิทธิพลของการไหลเวียนอากาศทิศทางแนวนอนต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซและพัฒนาการของปากใบพิทูเนียในระบบกึ่งปิด  วราลี พันสุรินทร์  แม่โจ้  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
435  การศึกษาปริมาณและวิธีการให้สารละลายปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพิทูเนียพันธุ์ Coral ในระบบกึ่งปิด  ปานชนก นิ่มทับทิม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
436  กระโจมอาบน้ำผู้ป่วยติดเตียง  น.ส.กุลนรี ญาณจำรัสกูล  รพ.สต.ปากโทก  บุคคลทั่วไป  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
437  การสร้างชุดปฏิบัติการทดลองการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่องเครื่องกลพื้นฐาน สำหรับนักเรียนช่างอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  นายสุด ปลื้มใจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
438  ปริมาณฟีนอลิกในดอกดาวเรืองสดที่สกัดด้วยไมโครเวฟ  สุพัตรา พุดโมก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
439  -  เปรมนภา สีโสภา  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักวิจัย  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กำลังตรวจสอบ
440  -  อนงค์ ศรีโสภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กำลังตรวจสอบ
441  การพัฒนาครีมบำรุงผิวหน้าสำหรับกลางคืนจากสารสกัดเมล็ดอะโวคาโด  ชนนิกานต์ วารีพิทักษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
442  การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสมุนไพรต่อการยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus TISTR 1466 และEscherichia coli TISTR 780  ศิริวัฒณา ลาภหลาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
443  -  อภิชญา อุตทาสา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กำลังตรวจสอบ
444  การประเมินประสิทธิภาพของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่  วีระชาติ จริตงาม  ราชภัฏนครสวรรค์  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
445  การศึกษาสารประกอบฟีนอลและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านจากจังหวัดพิษณุโลก  เกตุการ ดาจันทา  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
446  ผลของการรักษาอุณหภูมิร่างกายทารกด้วยวิธีการโอบกอดลูกแบบเนื้อแนบเนื้อกับห่อตัวด้วยพลาสติกหุ้มด้วยผ้าสำลีต่อระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิด  จันทร์จิรา หล้ามี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
447  สถานภาพเพลงเรือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2560  ณัฐธิดา ฟักขาว  นเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
448  การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหารโดยสมุนไพร หญ้าหนวดแมว ชงโค โมกราชินี และชะมวง  เรณู อยู่เจริญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
449  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการข้อมูลการเก็บขนขยะ ในเขตเทศบาลตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก  มนัส เอียงสันต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
450  ระบบแจ้งเตือนการเข้าร่วมกิจกรรมและการเข้าเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ทรงวุฒิ บุญส่ง  เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
451  สัญลักษณ์ความฝันในพระไตรปิฎก Dream Symbols in the Tripitaka  ทัศนี หอมอ้ม  นเรศวร  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
452  -  อนุสรา พางาม  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักศึกษา ชั้นปีที่3  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กำลังตรวจสอบ
453  การวิเคราะห์สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ด้วยแบบจำลองสภาพอากาศความละเอียดสูง  ภาคภูมิ รัตน์จิรานุกูล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
454  การจำลองอุณหภูมิสุงสุดด้วยแบบจำลองสภาพอากาศควบคู่กับแบบจำลองพื้นผิวดินในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย  ธีรพันธุ์ แซ่โซ้ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  นักศึกษา ป.โท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
455  ประสิทธิภาพของสารละลาย NaCl ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ในฟองน้ำล้างจาน  กรองกาญจน์ จันต๊ะ  ราชภัฏเชียงราย  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
456  คุณลักษณะของลูกค้าด้านเพศ อายุ และรายได้ ในฐานะตัวแปรปรับเปลี่ยนความภักดีของลูกค้า ในการซื้อออนไลน์  ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ อ.อรนุช สืบบุญ และ อ.ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 6 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
457  -  ณิชกานต์ อยู่พ่วง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กำลังตรวจสอบ
458  การสร้างบทเรียนออนไลน์วิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง เวกเตอร์ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ แบบปรับเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน  Sinupol Pimpok  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา บัณฑิตศึกษาปริญญาเอก  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
459  การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดมะเกี๋ยงต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร  นางสาวนวลฉวี ดีสุข  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
460  การสำรวจแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับ Thailand 4.0 : กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเขตอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  จิติรัตน์ หอมหวล  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
461  ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหารของสารสกัดจากรางแดง  นางสาวกนกรัตน์ คำเรือง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
462  การประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันสุขภาพบนโทรศัพท์มือถือในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์กลุ่มสุขภาพแม่และเด็ก  รัตน์ฐยา กลีบลำดวน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
463  การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหารโดยสารสกัดจากพืชสมุนไพรตาลเดี่ยว และพญารากเดียว  นางสาวน้ำผึ้ง อำพรสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
464  ผลของปริมาณปุ๋ยหมักชีวภาพที่ผลิตด้วยเชื้อราผสมจากกอไผ่ต่อการเจริญของข้าวโพดหวาน  นางมาลัยพร วงค์แก้ว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
465  การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดแก่นฝางด้วยตัวทำละลายน้ำและเอทานอล ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร  นางสาววิชชุดา ทองจันอับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
466  การประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันสุขภาพที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์กลุ่มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้ NICE behavior change guidance  เรณู สิงหะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
467  การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับผู้หญิงวัยทำงานโดยประยุกต์ใช้ผ้าขาวม้า  อุษา อินทร์ประสิทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
468  การพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้น  กิตติศักดิ์ คงสีไพร  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
469  ฤทธิ์การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ จากข้าวพันธุ์พื้นเมืองบางชนิดในจังหวัดเชียงราย  วิภาวรรณ ปุ๊คำปวง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
470  การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมูทตี้เยลลี่น้ำผักรวม  นายคำรบ สมะวรรธนะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
471  บทเพลงเตหน่าของพะชพนุย คามภูผา  ดร.ณัฏฐนิช นักปี่  มหาวิทยาลัยนเรศวร  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
472  บทเพลงเตหน่าของพะชะนุย คามภูผา  ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
473  ความหลากชนิดของโปรโตซัวคลาสแมสทิโกเฟอราและคลาสซาร์โคดินา ในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์  อัญญารัตน์ สุขเต็ม  มหาวิทยาลัยราชถัฏสุรินทร์  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
474  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ น้ำเต้าหูพร้อมดื่ม ตราสินค้า Tofusan ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  กรกนก เธียรวัฒนโชติ  ศิลปากร  นักศึกษา ปริญญาตรี  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
475  ผลการใช้จิ้งหรีดแห้งป่นต่อประสิทธิภาพการผลิตของไก่กระทง  ประภาศิริ ใจผ่อง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
476  ประสิทธิผลของการให้สุขศึกษาเรื่องการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยตนเองต่อภาวะปัสสาวะเล็ด ของสตรีตั้งครรภ์  จันทร์จิรา ขันทะยศ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
477  -  ศนิพร จันทร์บุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  นักวิจัย  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กำลังตรวจสอบ
478  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ผลิตภัณฑ์ น้ำเต้าหูพร้อมดื่ม ตราสินค้า Tofusan ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  นายธัชชัย จิรชีวพงศ์  ศิลปากร  นักศึกษา ปริญญาตรี  ร่วมประชุมวิชาการแต่ไม่นำเสนอ  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
479  ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือน ของประชาชนบ้านอยู่ดีตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก  ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
480  การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในไข่ไก่  นายวรากร วิศพันธ์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
481  การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบ e-CLIP ของนิสิตครู สาระวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  สุภาณี เส็งศรี  นเรศวร  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
482  การออกแบบชุดโต๊ะเก้าอี้อเนกประสงค์สำหรับรับประทานอาหาร  อุษา อินทร์ประสิทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 5 ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
483  การขับเคลื่อนของลูกกลมอากาศกับวัสดุเม็ด ด้วยความหนืดของของไหลสำหรับการเรียนการสอนฟิสิกส์ในชั้นมัธยมศึกษา  สุรัตน์ กาบทุม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  นักศึกษา ปริญญาโท  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
484  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเว็บช่วยสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน รายวิชาการออกแบบกราฟิก เพื่อส่งเสริมทักษะด้านงานออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ดวงกมล โพธิ์นาค และภัทรพร นุชน้อย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
485  ผลของการรักษาอุณหภูมิร่างกายทารกด้วยวิธีการโอบกอดลูกแบบเนื้อแนบเนื้อกับห่อตัวด้วยพลาสติกหุ้มด้วยผ้าสำลีต่อระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิด  จันทร์จิรา ขันทะยศ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  นักวิจัย  แบบโปสเตอร์  กลุ่มสาขา 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
486  การสำรวจพืชสวนครัวและสมุนไพรที่นิยมปลูกในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ  ราชภัฏพิบูลสงคราม  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 7 ด้านวิจัยสถาบัน   ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ
487  ผลการจัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยรูปแบบ B SLIM สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 THE EFFECT OF COMMUNICATIVE ENGLISH CAMP BY B SLIM MODEL ON MATHAYOMSUEKSA ONE STUDENTS  สุภาณี เส็งศรี  นเรศวร  นักวิจัย  แบบการบรรยาย  กลุ่มสาขา 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน/ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ

Untitled Document